Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Grunnleggende om energiChevronRight
 5. Ikke-fornybare energikilderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ikke-fornybare energikilder

De fossile energikildene er opprinnelig organisk materiale som er fanget i sedimentære bergarter og omdannet i jordskorpa under høyt trykk og høy temperatur.

Råolje

Oljebrønn. Foto.

Råolje er fellesbetegnelsen for de hydrokarbonene vi finner i flytende form i jordskorpa. Denne blir videreforedlet i raffinerier til bensin, parafin, diesel og tungolje. Restproduktet etter raffineringen er asfalt, som er en samling av hydrokarboner med upraktisk høyt smeltepunkt.

Det er antatt at med dagens tempo i utvinning, forbruk og nye funn vil oljereservene være tømt om cirka 42 år.[1]

Gass

Snøhvitfeltet på Melkøya utenfor Hammerfest. foto.
Prosesseringsanlegget for ilandføring av gass fra Snøhvitfeltet på Melkøya utenfor Hammerfest.

Naturgass er en fellesbetegnelse på de hydrokarbonene vi finner i gassfase i jordskorpa, mesteparten i form av metangass.

I store deler av den vestlige verden er det bygget ut infrastruktur for gassdistribusjon til private hjem hvor gassen brukes til oppvarming.

Med dagens tempo i utvinning, forbruk og nye funn vil gassreservene være tømt om cirka 63 år.[2]

Kull

Kull. Foto.

Kull er en fellesbetegnelse på brennbare sedimentære bergarter som stort sett består av karbon, med innslag av svovel, hydrogen, oksygen og nitrogen.

På verdensbasis står kullfyrte varmekraftverk for den største delen av elektrisitetsproduksjonen.

Man regner med at det vil ta minst 150 år før påviste drivverdige kullforekomster er brukt opp.

Ukonvensjonelle fossile energikilder

Oljesand er en blanding av sand eller leire og . Oljesand har tidligere ikke vært drivverdig som energikilde, men høyere energipriser har gjort oljesand økonomisk drivverdig.

Oljeskifer er en sedimentær bergart som det er mulig å utvinne hydrokarboner fra. På samme måte som for oljesand har økende energipriser gjort oljeskifer drivverdig som energikilde.

Det er knyttet stor skepsis til utvinning av olje fra oljesand og oljeskifer fordi det kreves enorme energimengder. For å produsere 1 liter olje kreves det ti ganger mer energi fra oljesand enn fra oljen fra Nordsjøen.[3]

Metanhydrat er en spesiell form for is som finnes i permafrost og på store havdyp. Per i dag finnes det ikke metoder som gjør metanhydratforekomster drivverdige, men dette kan være en av flere aktuelle fossile energikilder i framtiden.

Kjerneenergi

Det er to kjerneprosesser som kan utnyttes til elektrisitetsproduksjon: fisjon og fusjon.

Fisjon

Fisjon. Illustrasjon.

Når tunge og ustabile atomkjerner spaltes i en eller flere datterkjerner, blir noe masse omdannet til energi (etter Einsteins berømte E = mc2). Denne prosessen kan kontrolleres og utnyttes i en reaktor der energien kan utnyttes i form av varme, som brukes til elektrisitetsproduksjon. Per i dag er det uranisotopen 235U som benyttes i kjernereaktorer. Bare en liten andel av dette utnyttes i reaktoren. Det er imidlertid mulig å lage reaktorer som produserer mer fisjonabelt materiale enn de forbruker (briderreaktor). Det er med god grunn knyttet skepsis til slike reaktorer ettersom de også egner seg svært godt til å produsere fisjonabelt materiale for atomvåpen.

Fusjon

Når lette kjerner slås sammen til nye, vil noe masse bli omdannet til energi. På sola er det hydrogenkjerner som fusjonerer til heliumkjerner. Denne formen for kjerneenergi representerer en tryggere form for kjerneenergi. Man har ikke lyktes å demonstrere fusjon i mer enn brøkdeler av et sekund, men det er stor forskningsinnsats på området. Lykkes forskere med å utvikle fusjonskraftverk, har menneskeheten løst både energikriser og klimakriser for framtiden.

 1. 1«Statistical Review of World Energy 2009». BP. 2009.
 2. 2«Statistical Review of World Energy 2009». BP. 2009.
 3. 3«Dirty Oil: How the tar sands are fueling the global climate crisis». Andrew Nikoforuk. 2009.

Læringsressurser

Grunnleggende om energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Strøm, spenning og motstand

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeid, energi og effekt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fornybare energikilder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.