Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. Ut av fattigdom – håp for framtida!ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ut av fattigdom – håp for framtida!

Alle mennesker har behov for ressurser fra naturen som mat, klær og andre produkter. Når flere mennesker får høyere levestandard, blir belastningen på jordas ressurser større. Vi må fordele ressursene mer rettferdig og løfte verdens befolkning ut av fattigdom på en bærekraftig måte. Diskuter filmen

  1. I Vietnam har tilgangen til elektrisitet økt voldsomt de siste 20 årene. Hvordan har de klart dette, og hvilke konsekvenser kan det ha hatt for miljøet?
  2. Gi andre eksempler fra filmen på tiltak som har bidratt til utvikling og bekjempelse av fattigdom.
  3. Hvorfor er det viktig å se på de miljømessige virkningene av slike tiltak?

Fattigdom og bærekraftig utvikling

Figur som viser at bærekraftig utvikling handler om miljø, sosiale forhold og økonomi. Grafikk.
Bærekraftig utvikling handler om naturmiljø, sosiale forhold og økonomi.

Bekjempelse av fattigdom er nødvendig for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling. Dette er rett og slett fordi bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til de som lever i dag og til de som kommer etter oss. Ofte tenker vi på å ta vare på naturen når vi snakker om bærekraftig utvikling. Men en slik utvikling innebærer også sosiale forhold, som tilgang til skolegang og helsetilbud, og økonomi.

I tillegg må vi ha en rettferdig fordeling av ressurser på tvers av landegrenser og generasjoner. Vi må også være oppmerksomme på at forbruket øker når flere mennesker løftes ut av fattigdom. Dette fører til økt press på jordas ressurser, hvis vi som har mer enn nok, fortsetter å leve som vi gjør.

Fattigdom kan bidra til miljøproblemer

Når man lever i fattigdom, kan man bli tvunget til å ta valg som skaper miljøproblemer. En fattig bonde i Amazonas kan bli nødt til å brenne regnskog for å skaffe åkerland, slik at han kan dyrke mat. Nomader i Afrika trenger mange husdyr for å skaffe nok mat til familien. Dette kan bidra til overbeiting, slik at den naturlige vegetasjonen skades. Når planterøttene forsvinner, kan jorda blåse bort eller vaskes vekk med regnvann. Dette kalles jorderosjon. Fattige land har kanskje ikke råd til den nyeste og mest miljøvennlige teknologien. Industrien i disse landene kan derfor skape mye forurensing.

Overforbruk av naturressurser

Det store forbruket av naturressurser i de rike landene er en viktig årsak til noen av dagens miljøproblemer. I industrien brukes det store mengder naturressurser som metaller, kull, olje og gass. Råstoffer hentes ut fra naturen og bearbeides til produkter som ender opp som avfall etter bruk. På denne måten blir en stor del av råstoffene som brukes, omdannet til avfall. Det forbruksmønsteret vi har vendt oss til i den rike delen av verden, er sløsing med ressurser. I dag er det knapphet på noen typer råvarer, for eksempel fosfat, som blant annet brukes i produksjon av kunstgjødsel. I verste fall kan det komme til å bli mangel på flere viktige ressurser i framtiden.

Overforbruk av ressurser. Tegning.

Ut av fattigdom på en bærekraftig måte

Utfordringen blir å løfte mennesker ut av fattigdom, uten at dette utarmer naturressursene og skader miljøet. Norge, og mange andre vestlige land har gått fra å være lutfattige til å bli velstående nasjoner på nokså kort tid. Men måten dette har skjedd på, kan ikke sies å ha vært bærekraftig. Dagens fattige land kan derfor ikke følge vårt "dårlige" eksempel på vei til velstand.

Rettferdig fordeling

Alle har lik rett til å leve gode liv, og det er nok ressurser til alle. Problemet er at noen av oss legger beslag på en større del av ressursene enn det som er vår andel. Hvis alle i verden hadde et forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt 2,8 jordkloder. Siden vi bare har én jordklode, så må dette bety at de ressursene vi har, er ujevnt fordelt. For å løse fattigdomsproblemet på en bærekraftig måte må vi endre måten å tenke forbruk på i vår del av verden.

Innvandrerfamilie i Norge. Foto.

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?