Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Bærekraftig framtidChevronRight
 5. Skog – en nøkkel til bærekraft?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skog – en nøkkel til bærekraft?

Skog dekker en tredel av jordas landareal og er hjem for åtti prosent av artene som lever her; dyr, planter, sopp og bakterier. Mange er utryddet allerede eller i fare for å bli det. Samtidig er det mange arter som ikke er oppdaget ennå! Vi må ta vare på skogen for å få en bærekraftig utvikling.

Diskuter!

 1. Logo til Liv på land, et av FNs femtende bærekraftsmål. Grafikk.

  Hva bidrar skog med til oss mennesker ifølge filmen?

 2. På hvilke andre måter kan skogen være viktig?
 3. I slutten av filmen blir det hevdet at naturen sitter med minst 1/3 av løsninga på problemet med klimaendringer. Hva tror du de mener med dette.
 4. Diskutér utsagnet "Naturen trenger ikke mennesker. Mennesker trenger natur."

Vi må forvalte skogen smart

Skog er den naturtypen vi finner flest truede arter i. Det er viktig at den menneskelige aktiviteten i skogen tar hensyn til dette.

Stolpediagram som viser antallet truede arter i ulike naturtyper. Grafikk.
Truede arter i ulike naturtyper

Skogen bidrar med store økonomiske verdier. Hogst og planting av ny skog er nødvendig, men vi må være klar over at dette påvirker enkelte arter negativt. Skogsbilveier trengs for å frakte tømmer ut av skogen, men dette fører til oppdeling av leveområder og gjør at vi får færre områder med villmarkspreg. Økt interesse for bruk av skogen til produksjon av biodrivstoff kan også føre til økt press på skogøkosystemene.

Utfordringer for verdens skoger

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?