Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 10: TransportChevronRight
  4. Gloseliste til leksjon 10ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 10

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

第十课:生词

Dì shí kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

交通

jiāotōng

n

transport; trafikk

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

北京的交通很堵塞。// 北京的交通很堵塞。

Běijīngde jiāotōng hěn dǔsè.

Det er veldig tett trafikk i Beijing.

2

你喜欢坐什么交通工具? // 你喜歡坐什麼交通工具?
Nǐ xǐhuan zuò shénme jiāotōng gōngjù?

Hvilket transportmiddel liker du å reise med?

3

中国的公共交通很发达。// 中國的公共交通很發達。
Zhōngguóde gōnggòng jiāotōng hěn fādá.

Kina har godt utviklet offentlig transport.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

已经

已經

yǐjīng

adv

allerede

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

现在已经很晚了。// 現在已經很晚了。

Xiànzài yǐjīng hěn wǎn le.

Det har allerede blitt sent nå.

2

她今年已经二十五岁啦。// 她今年已經二十五歲啦。
Tā jīnnián yǐjīng èrshíwǔ suì la.

Hun er allerede 25 år gammel i år.

3

他们已经开车回家了。 // 他們已經开車回家了。
Tāmen yǐjīng kāichē huíjiā le.

De har allerede kjørt hjem.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

le

part

(uttrykker endring; uttrykker at handling er fullført)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

哎呀,我长胖。// 哎呀,我長胖

Āiyā, wǒ zhǎng pàng le.

Uff, jeg har blitt tjukk.

2

我不想看电影。// 我不想看電影
Wǒ bù xiǎng kàn diànyǐng le.

Jeg har ikke lyst til å se film lenger.

3

昨天下雪。 // 昨天下雪
Zuótiān xiàxuě le.

Det snødde i går.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


huí

v

å dra tilbake; å returnere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他们来吗?// 他們來嗎?

Tāmen huílái ma?

Kommer de tilbake?

2

我们明天挪威。// 我們明天挪威。
Wǒmen míngtiān huí Nuówēi.

Vi drar tilbake til Norge i morgen.

3

你晚上几点家? // 你晚上幾點家?
Nǐ wǎnshang jǐ diǎn huíjiā?

Når kommer du hjem i kveld?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

hái

adv

fremdeles

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

没长大。// 他沒長大。

hái méi zhǎng dà.

Han har ikke blitt voksen ennå.

2

我们打车吗?// 我們打車嗎?
Wǒmen hái dǎchē ma?

Skal vi fortsatt ta taxi (videre)?

3

在读大学吗?// 他在讀大學嗎?
hái zài dú dàxué ma?

Studerer han fremdeles ved universitetet?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

堵车

堵車

dǔchē

v

å korke seg til i trafikken

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

现在很堵车,不要打车。//現在很堵車,不要打車。

Xiànzài hěn dǔchē, bú yào dǎchē.

Nå er det veldig tett trafikk, ikke ta taxi.

2

小高不喜欢北京,因为总是堵车。// 小高不喜歡北京,因為總是堵車
Xiǎo Gāo bù xǐhuan Běijīng, yīnwèi zǒngshì dǔchē.

Lille Gao liker ikke Beijing fordi det alltid er trafikkork der.

3

我讨厌堵车。 // 我討厭堵車
Wǒ tǎoyàn dǔchē.

Jeg kan ikke fordra trafikkork.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


v

å tette seg til; å stoppe opp; å blokkere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

了路。 // 車了路。

Chē le lù.

En bil blokkerer veien.

2

交通现在很,还是坐地铁吧。// 交通現在很,還是坐地鐵吧。

Jiāotōng xiànzài hěn , háishi zuò dìtiě ba.

Det er veldig tett trafikk nå, la oss heller ta T-banen.

3

水管住了。 // 水管住了。
Shuǐguǎn zhù le.

Vannrøret har tettet seg til.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

怎么办

怎麼辦

zěnmebàn

uttr

hva skal [vi] gjøre?

ksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我不会坐地铁,怎么办? // 我不會坐地鐵,怎麼辦?

Wǒ bú huì zuò dìtiě, zěnmebàn?

Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta T-banen, hva skal jeg gjøre?

2

我家里没有盘子,怎么办? // 我家裡沒有盤子,怎麼辦
Wǒ jiālǐ méi yǒu pánzi, zěnmebàn?

Jeg har ingen tallerkener hjemme, hva skal vi gjøre?

3

哎呀,我没有现金,怎么办? // 哎呀,我沒有現金,怎麼辦
Āiyā, wǒ méi yǒu xiànjīn, zěnmebàn?

Å nei, jeg har ikke kontanter, hva gjør vi?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

怎么

怎麼

zěnme

spo

hvordan

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这个中文怎么说?// 這個中文怎麼說?

Zhè ge zhōngwén zěnme shuō?

Hvordan sier man dette på kinesisk?

2

你知道巧克力蛋糕怎么做吗?// 你知道巧克力蛋糕怎麼做嗎?
Nǐ zhīdào qiǎokèlì dàngāo zěnme zuò ma?

Vet du hvordan man lager sjokoladekake?

3

怎么坐地铁到学校?// 怎麼坐地鐵到學校?
Zěnme zuò dìtiě dào xuéxiào?

Hvordan tar man T-banen til skolen?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

bàn

v

å gjøre; å håndtere; å ta seg av

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

事很认真。// 他事很認真。

bànshì hěn rènzhēn.

Han utfører oppgavene veldig samvittighetsfullt.

2

明天妈妈去护照。// 明天媽媽去護照。
Míngtiān māma qù bàn hùzhào.

I morgen skal mor dra for å ordne med pass.

3

后天我们给李红生日派对。// 後天我們給李紅生日派對。
Hòutiān wǒmen gěi Lǐ Hóng bàn shēngrì pàiduì.

I overimorgen skal vi arrangere bursdagsfest for Li Hong.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

那么

那麼

nàme

adv

så; slik

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

那么说是不对的。// 那麼說是不對的。

Nàme shuō shì bú duì de.

Det er ikke riktig å si det på den måten.

2

那么努力,考试一定会通过的。// 他那麼努力,考試一定會通過的。
nàme nǔlì, kǎoshì yídìng huì tōngguò de.

Han har jobbet så hardt at han definitivt kommer til å bestå eksamen.

3

她怎么那么漂亮? // 她怎麼那麼漂亮?
Tā zěnme nàme piàoliang?

Hvordan kan det ha seg at hun er så vakker?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


zuò

v

å sitte; å reise med

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你过来和我一起吧。// 你過來和我一起吧。

Nǐ guòlái hé wǒ yìqǐ zuò ba.

Kom bort hit og sett deg sammen med meg.

2

她爸爸不喜欢地铁。// 她爸爸不喜歡地鐵。
Tā bàba bù xǐhuan zuò dìtiě.

Faren hennes liker ikke å ta T-banen.

3

明天我和妈妈火车去伦敦。// 明天我和媽媽火車去倫敦。
Míngtiān wǒ hé māma zuò huǒchē qù Lúndūn.

I morgen skal jeg og mor ta toget til London.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

地铁

地鐵

dìtiě

n

T-bane; undergrunn

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

地铁很快,也很便宜。// 坐地鐵很快,也很便宜。

Zuò dìtiě hěn kuài, yě hěn piányi.

Det er veldig kjapt å ta T-banen, og også veldig billig.

2

不要打车,去坐地铁吧。// 不要打車,去做地鐵吧。
Bú yào dǎchē, qù zuò dìtiě ba.

Ikke ta taxi, dra og ta T-banen.

3

香港的地铁很发达。// 香港的地鐵很發達。
Xiānggǎngde dìtiě hěn fādá.

T-banen i Hong Kong er godt utviklet.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

还是

還是

háishi

adv

fremdeles; likevel; får heller

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

还是觉得坐地铁比较方便。// 我還是覺得坐地鐵比較方便。

háishi juéde zuò dìtiě bǐjiào fāngbiàn.

Jeg synes fremdeles det er mest praktisk å ta T-banen.

2

这个日本电影还行,但是我还是最喜欢美国电影。// 這個日本電影還行,但是我還是最喜歡美國電影。
Zhè ge Rìběn diànyǐng hái xíng, dànshì wǒ háishi zuì xǐhuan Měiguó diànyǐng.

Denne japanske filmen er OK, men jeg liker fortsatt amerikanske filmer best.

3

地铁太慢了,我们还是打车吧。// 地鐵太慢了,我們還是打車吧。
Dìtiě tài màn le, wǒmen háishi dǎchē ba.

T-banen går for sent, la oss heller ta taxi.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

方便

fāngbiàn

tv

praktisk; beleilig, gunstig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你明天方便见面吗?// 你明天方便見面嗎?

Nǐ míngtiān fāngbiàn jiànmiàn ma?

Er det beleilig for deg å møtes i morgen?

2

坐地铁很方便。// 坐地鐵很方便

Zuò dìtiě hěn fāngbiàn.

Det er veldig praktisk å ta T-banen.

3

方便帮我一下吗?// 你方便幫我一下嗎?
fāngbiàn bāng wǒ yíxià ma?

Passer det for deg å hjelpe meg litt?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


huì

mv

å komme til å

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我今年去中国。// 我今年去中國。

Wǒ jīnnián huì qù Zhōngguó.

Jeg kommer til å dra til Kina i år.

2

爸爸明天来吗? // 爸爸明天來嗎?

Bàba míngtiān huì lái ma?

Vil pappa komme i morgen?

3

带蛋糕去参加派对吗?// 你帶蛋糕去參加派對嗎?
huì dài dàngāo qù cānjiā pàiduì ma?

Kommer du til å ta med deg kake til festen?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


màn

tv

sent; tregt; sakte

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

打车很,也很贵。// 打車很,也很貴。

Dǎchē hěn màn, yě hěn guì.

Det er veldig tregt å ta taxi, og også veldig dyrt.

2

她走路走得很
Tā zǒulù zǒu de hěn màn.

Hun går veldig sakte.

3

我写汉字写得很。// 我寫漢字寫得很
Wǒ xiě hànzì xiě de hěn màn.

Jeg skriver kinesiske tegn veldig sakte.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

而且

érqiě

konj

(og) dessuten; i tillegg

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

坐地铁很快,而且很便宜。 // 坐地鐵很快,而且很便宜。

Zuò dìtiě hěn kuài, érqiě hěn piányi.

Det går fort med T-banen, og dessuten er det billig.

2

她很漂亮,而且很聪明。// 她很漂亮,而且很聰明。
Tā hěn piàoliang, érqiě hěn cōngmíng.

Hun er veldig vakker, og i tillegg er hun veldig smart.

3

她写汉字写得很快,而且很漂亮。 // 她寫漢字寫得很快而且很漂亮。
Tā xiě hànzì xiě de hěn kuài, érqiě hěn piàoliang.

Han skriver kinesiske tegn veldig fort, og dessuten veldig vakkert.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


měi

kv

hver; hvert

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈天都去逛街。// 媽媽天都去逛街。

Māma měi tiān dōu qù guàngjiē.

Mora mi går og kikker i butikkvinduer hver dag.

2

老师次上课都问他问题。// 老師次上課都問他問題。
Lǎoshī měi cì shàngkè dōu wèn tā wèntí.

Læreren stiller ham spørsmål hver gang de har time.

3

周六坐火车去学校。// 我週六坐火車去學校。
měi zhōuliù zuò huǒchē qù xuéxiào.

Jeg tar toget til skolen hver lørdag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

学校

學校

xuéxiào

n

skole

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你的学校在哪里? // 你的學校在哪裡?

Nǐde xuéxiào zài nǎlǐ?

Hvor er skolen din?

2

这个学校不错。 // 這個學校不錯。
Zhè ge xuéxiào búcuò.

Denne skolen er bra.

3

学校的餐厅有各种各样的食物。// 學校的餐廳有各種各樣的食物。
Xuéxiàode cāntīng yǒu gèzhǒng-gèyàng de shíwù.

Skolens kantine har all slags mat.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


jiāo

v

å lære bort; å undervise

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中文。

jiāo zhōngwén.

Jeg underviser i kinesisk.

2

很多人喜欢书。 // 很多人喜歡書。
Hěn duō rén xǐhuan jiāoshū.

Mange liker å undervise.

3

李红我弹吉他。 // 李紅我彈吉他。
Lǐ Hóng jiāo wǒ tán jítā.

Li Hong lærer meg å spille gitar.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

这样

這樣

zhèyàng

po

på denne måten; slik; denne typen

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这样写汉字就对了。// 你這樣寫漢字就對了。

zhèyàng xiě hànzì jiù duì le.

Det er riktig å skrive kinesiske tegn på denne måten.

2

你怎么可以这样说别人?  // 你怎麼可以這樣說別人?
Nǐ zěnme kěyǐ zhèyàng shuō biéren?

Hvordan kan du irettesette andre på denne måten?

3

这样我们可以省钱。//這樣我們可以省錢。
Zhèyàng wǒmen kěyǐ shěng qián.

På denne måten kan vi spare penger.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


yàng

mo

type; slag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我有几东西给你。// 我有幾東西給你。

Wǒ yǒu jǐ yàng dōngxi gěi nǐ.

Jeg har noen ting til deg.

2

中国菜各种各。 // 中國菜各種各
Zhōngguó cài gèzhǒng-gèyàng.

Kinesisk mat finnes i alle slags varianter.

3

我喜欢这的裙子。 // 我喜歡這的裙子。
Wǒ xǐhuan zhèyàng de qúnzi.

Jeg liker denne typen kjole.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


shěng

v

å spare

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

打车不钱。// 打車不錢。

Dǎchē bù shěng qián.

Du sparer ikke penger ved å ta taxi.

2

了一点冰淇淋给你。// 我了一點冰淇淋給你。
shěng le yìdiǎn bīngqílín gěi nǐ.

Jeg sparte litt iskrem til deg.

3

坐地铁时间。// 坐地鐵時間。
Zuò dìtiě shěng shíjiān.

Du sparer tid ved å ta T-banen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


yào

mv

å måtte; å komme til å

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

到学校坐地铁。// 到學校坐地鐵。

Dào xuéxiào yào zuò dìtiě.

Du må ta T-banen for å komme til skolen.

2

如果走路的话,很晚才到家。// 如果走路的話,很晚才到家。
Rúguǒ zǒulù de huà, yào hěn wǎn cái dào jiā.

Dersom vi går til fots, vil vi ikke komme hjem før det er veldig sent.

3

工作,不能陪你聊天。
yào gōngzuò, bù néng péi nǐ liáotiān.

Jeg må jobbe, så jeg kan ikke holde deg med selskap og prate.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


huā

v

å bruke (opp)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

爸爸不喜欢钱。// 爸爸不喜歡錢。

Bàba bù xǐhuan huā qián.

Pappa liker ikke å bruke penger.

2

做功课很时间。 // 做功課很時間。
Zuò gōngkè hěn huā shíjiān.

Det tar mye tid å gjøre lekser.

3

了多少钱买这件外套? // 你了多少錢買這件外套?
huā le duōshǎo qián mǎi zhè jiàn wàitào?

Hvor mye penger har du brukt på denne jakken?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


zhàn

n

stasjon; holdeplass

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你在哪一下车? // 你在哪一下車?

Nǐ zài nǎ yí zhàn xiàchē?

Hviken stasjon skal du gå av på?

2

我家在红花。 // 我家在紅花
Wǒ jiā zài Hónghuāzhàn.

Hjemmet mitt ligger ved Honghua stasjon.

3

到学校要坐几? // 到學校要坐幾
Dào xuéxiào yào zuò jǐ zhàn?

Hvor mange stasjoner er det til skolen?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

宿舍

sùshè

n

internat; studenthjem

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我打车很快就到宿舍。// 我打車很快就到宿舍。

Wǒ dǎchē hěn kuài jiù dào sùshè.

Jeg kommer veldig raskt til internatet med taxi.

2

我很喜欢住宿舍,能认识很多人。// 我很喜歡住宿舍,能認識很多人。
Wǒ hěn xǐhuan zhù sùshè, néng rènshi hěn duō rén.

Jeg liker godt å bo på internat, for man kan bli kjent med så mange.

3

宿舍很热闹 。// 宿舍很熱鬧。
Sùshè hěn rènào.

Det er fullt av liv og røre på studenthjemmet.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


hào

mo

nummer (på T-banelinje, busslinje, osv.)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

线很拥挤。// 三線很擁擠。

Sān hào xiàn hěn yōngjǐ.

Det er stor trengsel på linje tre.

2

你坐几线回家?  // 你坐幾線回家?
Nǐ zuò jǐ hào xiàn huíjiā?

Hvilken linje tar du hjem?

3

地铁二线到商场。// 地鐵二線到商場。
Dìtiě èr hào xiàn dào shāngchǎng.

T-banelinje nummer 2 går til kjøpesenteret.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

线

xiàn

n

linje; rute (T-bane, buss, fly, osv.)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我坐地铁五号线回家。 //我坐地鐵五號回家。

Wǒ zuò dìtiě wǔ hào xiàn huíjiā.

Jeg tar T-banelinje nummer 5 hjem.

2

坐三号线到学校最快。 // 坐三號到學校最快。
Zuò sān hào xiàn dào xuéxiào zuì kuài.

Det går kjappest å ta rute nummer 3 til skolen.

3

北京到奥斯陆这条航线人很多。 // 北京到奧斯陸這條航人很多。
Běijīng dào Àosīlù zhè tiáo hángxiàn rén hěn duō.

Flyruten fra Beijing til Oslo har mange passasjerer.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


zhuǎn

v

å bytte (T-bane, buss, tog, båt, fly); å skifte; å snu

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我在公园前站四号线。// 我在公元前站四號線。

Wǒ zài Gōngyuánqián zhàn zhuǎn sì hào xiàn.

Jeg skal bytte til linje 4 på Gongyuanqian stasjon.

2

你需要车吗?  // 你需要車嗎?
Nǐ xūyào zhuǎnchē ma?

Trenger du å bytte buss?

3

过来,面对我。// 過來,面對我。
Zhuǎnguòlái, miànduì wǒ.

Snu deg rundt og se på meg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

cháng

tv

lang; langvarig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

到北京大学要多时间? // 到北京大學要多時間?

Dào Běijīng dàxué yào duō cháng shíjiān?

Hvor lang tid tar det til Pekinguniversitetet?

2

中国历史很。 // 中國歷史很
Zhōngguó lìshǐ hěn cháng.

Kinesisk historie er veldig lang.

3

长城特别。// 長城特別
Chángchéng tèbié cháng.

Den kinesiske muren er svært lang.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

大概

dàgài

adv/adj

omtrent(lig); anslagsvis

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

到北京大概要多长时间? // 到北京大概要多長時間?

Dào Běijīng dàgài yào duō cháng shíjiān?

Hvor lang tid tar det anslagsvis til Beijing?

2

大概什么时候回家? // 你大概什麼時候回家?
dàgài shénme shíhou huíjiā?

Når omtrent skal du dra hjem?

3

哥哥大概有两米高。 // 哥哥大概有兩米高。
Gēge dàgài yǒu liǎng mǐ gāo.

Storebror er omtrent 2 meter høy.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

左右

zuǒyòu

so/suff

omtrent; cirka (brukt ved mengde)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈明天下午五点左右到北京。// 媽媽明天下午五點左右到北京。

Māma míngtiān xiàwǔ wǔ diǎn zuǒyòu dào Běijīng.

Mamma ankommer Beijing cirka kl. 17 i morgen ettermiddag.

2

我们有两个月左右的暑假。  // 我們有兩個月左右的暑假。
Wǒmen yǒu liǎng ge yuè zuǒyòu de shǔjià.

Vi har cirka to måneders sommerferie.

3

老师四十岁左右吧。// 老師四十歲左右吧。
Lǎoshī sìshí suì zuǒyòu ba.

Læreren er vel omtrent 40 år.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


jiù

adv

allerede

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我常常早上八点起床,今天七点半起床了。// 我常常早上八點起床,今天七點半起床了。

Wǒ chángcháng zǎoshang bā diǎn qǐchuáng, jīntiān qī diǎn bàn jiù qǐchuáng le.

Jeg står vanligvis opp kl. 8 om morgenen, men i dag sto jeg opp allerede kl. 7.30.

2

如果打车的话,六点半会到家 。// 如果打車的話,六點半會到家。
Rúguǒ dǎchē de huà, liù diǎn bàn jiù huì dào jiā.

Dersom vi tar taxi, vil vi være hjemme allerede klokka halv sju.

3

你怎么现在来?// 你怎麼現在來?
Nǐ zěnme xiànzài jiù lái?

Hvordan har det seg at du kommer allerede nå?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

如果...的话

如果...的話

rúguǒ ... de huà

konj

dersom; hvis

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

如果打车的话会很晚才到。// 如果打車的話會很晚才到。

Rúguǒ dǎchē de huà huì hěn wǎn cái dào.

Dersom vi tar taxi, kommer vi ikke til å være framme før veldig sent.

2

如果你不学习的话,考试就不会通过。// 如果你不學習的話,考試就不會通過。
Rúguǒ nǐ bù xuéxí de huà, kǎoshì jiù bú huì tōngguò.

Hvis du ikke studerer, vil du ikke bestå eksamen.

3

如果今天下雨的话,我就不去打球。// 如果今天下雨的話,我就不去打球。
Rúguǒ jīntiān xiàyǔ de huà, wǒ jiù bú qù dǎqiú.

Dersom det regner i dag, drar jeg ikke og spiller ball.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


cái

adv

ikke før

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他昨天晚上十点回家。// 他昨天晚上十點回家。

Tā zuótiān wǎnshang shí diǎn cái huíjiā.

Han kom ikke hjem før kl. 22 i går kveld.

2

你怎么现在来呀? // 你怎麼現在來呀?
Nǐ zěnme xiànzài cái lái ya?

Hvorfor kommer du ikke før nå?

3

今天的中文课十点开始。// 今天的中文課十點開始。
Jīntiān de zhōngwénkè shí diǎn cái kāishǐ.

Kinesisktimen starter ikke før kl. 10 i dag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


on

oi; å

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

,那么贵!// ,那麼貴!

, nàme guì!

Oi, så dyrt!

2

,要两个小时才到啊! // ,要兩個小時才到啊!
, yào liǎng ge xiǎoshí cái dào a!

Oi, det tar 2 timer før vi er framme!

3

哇,你中文说得真好! // ,你中文說得真好!
, nǐ zhōngwén shuō de zhēn hǎo!

Å, du snakker virkelig godt kinesisk!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

除了…以外

chúle ... yǐwài

konj

i tillegg til ...; bortsett fra ...

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

除了以外,打车还很贵。// 除了以外,打車還很貴。

Chúle màn yǐwài, dǎchē hái hěn guì.

I tillegg til at det går sakte, er det også veldig dyrt å ta taxi.

2

除了小高以外,其他的同学都来了。  // 除了小高以外,其他的同學都來了。
Chúle xiǎo Gāo yǐwài, qítā de tóngxué dōu lái le.

Alle studentene kom, bortsett fra lille Gao.

3

除了工作以外,没有别的爱好。// 他除了工作以外,沒有別的愛好。
chúle gōngzuò yǐwài, méi yǒu biéde àihào.

Bortsett fra jobben har han ingen interesser.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

正在

zhèngzài

adv

akkurat i ferd med å

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

小王正在做功课,不能去打球。// 小王正在做功課,不能去打球。

Xiǎo Wáng zhèngzài zuò gōngkè, bù néng qù dǎqiú.

Lille Wang gjør lekser akkurat nå, så han kan ikke dra og spille ball.

2

正在看新闻,过会再洗碗吧。 // 我正在看新聞,過會在洗碗吧。
zhèngzài kàn xīnwén, guò huì zài xǐwǎn ba.

Jeg ser på nyhetene akkurat nå, jeg vasker opp om en liten stund.

3

我到李丽的宿舍,她正在打电话。// 我到李麗的宿舍,她正在打電話。
Wǒ dào Lǐ Lì de sùshè, tā zhèngzài dǎ diànhuà.

Da jeg kom til internatet til Li Li, drev hun og snakket i telefonen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


jìn

v

å komme inn; å gå inn

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

来,别站在外面!// 快來,別站在外面!

Kuài jìnlái, bié zhàn zài wàimian!

Fort, kom inn, ikke stå utenfor!

2

你先得买票再能地铁站。// 你先得買票再能地鐵站。
Nǐ xiān děi mǎi piào zài néng jìn dìtiězhàn?

Du må først kjøpe billett før du kan gå inn på T-banestasjonen.

3

地铁正在站。// 地鐵正在站。
Dìtiě zhèngzài jìn zhàn.

T-banen er i ferd med å komme inn på stasjonen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


kuài

adv

fort

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

过来,我要告诉你一个秘密。// 過來,我要告訴你一個秘密。

Kuài guòlái, wǒ yào gàosu nǐ yí ge mìmi.

Fort, kom bort hit, jeg skal fortelle deg en hemmelighet.

2

下雨了,你回家吧!// 下雨了,你回家吧!
Xiàyǔ le, nǐ kuài huíjiā ba!

Det har begynt å regne, skynd deg og dra hjem!

3

去做功课!// 去做功課!
Kuài qù zuò gōngkè!

Gå og gjør leksene dine litt fort!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


zǒu

v

å gå; å dra av gårde; å forlate

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我每天都路去学校。// 我每天都路去學校。

Wǒ měi tiān dōu zǒulù qù xuéxiào.

Jeg går til fots til skolen hver dag.

2

到哪里去了?  // 他到哪裏去了?
zǒu dào nǎlǐ qù le?

Hvor har han gått hen?

3

我们吧,我想回家。// 我們吧,我想回家。
Wǒmen zǒu ba, wǒ xiǎng huí jiā.

La oss dra, jeg har lyst til å dra hjem.

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
konj – konjunksjon
kv – kvantor
mo – målord
mv – modalverb
n – nomen
on – onomatopoetikon
part – partikkel
po – pekeord
spo – spørreord
so – stedsord
suff – suffiks
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb

Læringsressurser

Leksjon 10: Transport

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs