Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. Nordiske språkChevronRight
  5. Den nordiske språkfamilienChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Den nordiske språkfamilien

De nordiske språka tilhører forskjellige språkfamilier. Opprinnelig hadde norsk mye felles med islandsk og færøysk. I dag er det norske språket mer likt dansk og svensk.

Professor i nordisk språkvitenskap Arne Torp om nordiske språk.

Den nordiske språkfamilien

De opprinnelige språka i Norden tilhører tre svært ulike språkfamilier. Språkhistorisk sett blir norsk, islandsk og færøysk regnet som vestnordiske språk, og svensk og dansk som østnordiske språk. Skillet mellom vestnordisk og østnordisk oppsto i synkopetida på 800-tallet.

Noe av det som skilte østnordisk fra vestnordisk, var uttalen av det personlige pronomenet ég/eg som på østnordisk blei til jeg/jag. Et annet eksempel er diftonger i vestnordisk (bein, stein) som blei monoftongert i østnordisk (ben, sten).

I dag vil de fleste likevel si at norsk står nærmere svensk og dansk enn færøysk og islandsk. Derfor er det nå vanlig å dele de nordiske språkene inn i øynordisk og skandinavisk. Norsk, svensk og dansk har det til felles at verba ikke har ulike personendinger slik færøysk og islandsk har.

Finland og Grønland er også nordiske land, men språka der tilhører andre språkfamilier. Finsk, samisk og kvensk hører til den finsk-ugriske språkfamilien. Grønlandsk tilhører den eskimoisk-aleutiske språkfamilien.

Læringsressurser

Nordiske språk