1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. Språk og samfunnChevronRight
  5. Majoritetsspråk og minoritetsspråkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Majoritetsspråk og minoritetsspråk

Norge har vært et flerspråklig samfunn i mange hundre år. Men innvandringa de siste femti åra har ført til at det språklige og kulturelle mangfoldet har økt.

Elias Akselsen tilhører den minoritetsgruppa som kalles "De reisende". Her forteller han og dattera om romanispråket.

Majoritetsspråk

Majoritetsspråket et det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i et land. Med offisielt mener vi at myndighetene bruker språket som administrasjonsspråk.

Noen land har kun ett offisielt språk, andre har flere. Sveits, Belgia og Finland er eksempler på land med to eller flere offisielle språk. Også i Norge har vi to offisielle språk: norsk og samisk. Norsk er majoritetsspråket, og det har to likestilte skriftspråk: bokmål og nynorsk.

Minoritetsspråk

Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. I Norge er det i dag registrert mellom 150 og 200 ulike minoritetsspråk. De fleste av disse språka er nokså "nyinnvandra", men vi har også fire nasjonale minoritetsspråk i Norge: samisk, kvensk, romani og romanes.

Bente Ailin Svendsen om minoritetsspråk

0:00
Professor Bente Ailin Svendsen om minoritetsspråk i Norge

Samene har status som urfolk i Norge. I tillegg fins det fem andre folkegrupper som har lang tilknytning til Norge og som derfor regnes som nasjonale minoriteter:

  • kvener
  • skogfinner
  • rom (sigøynere)
  • romanifolket (de reisende, tatere)
  • jøder

Hva skjer når språk møtes?

Når folkegrupper med ulike språk har kontakt med hverandre over lang tid, kan det oppstå et kontaktspråk som henter elementer fra begge språka.

Flerspråklig skilt. Foto.
Her i Lakselv møtes tre ulike språk: norsk, samisk og kvensk

Pidginspråk er en forenkla versjon av majoritetsspråket hvor enkelte språkuttrykk fra minoritetsspråket er innblanda. Et eksempel på et slikt språk er russenorsk, som oppstod i forbindelse med pomorhandel (ekstern) i Nord-Norge.

Blandingsspråk brukes som betegnelse når språklige særtrekk fra to fullt utvikla språk blandes. Vi kan kalle romanispråket et blandingsspråk fordi det kombinerer eget ordtilfang med norsk grammatikk.

Norsk, samisk og kvensk lever side om side enkelte steder i Nord-Norge. Resultatet kan bli et blandingsspråk: Dialekten i Sappen i Nordreisa (ekstern)

Læringsressurser

Språk og samfunn