Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
  5. Renhet, kreol eller hybrid?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Renhet, kreol eller hybrid?

Hva skal til for at vi skal kunne kalle oss norske? Noen mener det handler om statsborgerskap, andre at du må kunne snakke norsk og ha tilegnet deg norsk kultur. Noen mener at å være norsk "ligger i blodet".

Lita jente i samedrakt med sølje. Foto.
Nordmenn kommer i mange varianter. Det er vanskelig å finne noen kriterier for hva det vil si å være norsk som alle er enige i.

Når blir du norsk?

At Norge i dag skulle være en stat kun for «etniske nordmenn» ville være en umulighet. Når barn og barnebarn av innvandrere får høre at de er «annen og tredjegenerasjons innvandrere», blir det en meningsløs betegnelse. Hvordan kan man være innvandrer i et land man er født i? Foreldrene har norsk pass og statsborgerskap. Statistisk sentralbyrå betegner nå barn av innvandrere som «norskfødte med innvandrerforeldre».

Enkelte drømmer om et land med bare «rene nordmenn». 22. juli 2011 ble en tragisk vekker om at det finnes mennesker med denne holdningen. Selve holdningen er rasistisk i ordets egentlige forstand, ettersom den antyder at kultur «ligger i blodet» og er noe naturgitt.

«Jødene kan tilegne seg vår sivilisasjon, men ikke vår kultur,» sa en østerriksk nazileder i 1930-årene. Kultur skulle altså være et nasjonalt kriterium. Men vi har tidligere problematisert hva som skulle være norsk kultur. Norsk kultur er, og har alltid vært en blandingskultur. Vi kan bare minne om bunaden, som er av klesplaggene vi ser på som rotekte norske. Mye tyder på at denne draktmoten oppstod i Frankrike.

Kulturelt mangfold

Et blikk på dagens norske kart viser at nordmenn er samer, tamiler, vietnamesere, pakistanere, tyrkere, deres etterkommere og mange andre etniske grupper. Nordmenn er hvite, brune, svarte og gule og diverse blandinger av disse. De er kristne lutheranere, metodister, pinsevenner, katolikker og ortodokse, og nordmenn bekjenner seg også til ulike varianter av islam, buddhisme, hinduisme og andre religioner. Andre igjen mener at de ikke har behov for noen religion og kaller seg human-etikere eller ateister.

Kulturelle kreoler

«Det er trær, ikke mennesker som har røtter,» skriver Salman Rushdie.[1] Globaliseringen har, mer enn noen annen verdensvid prosess, gjort dette tydelig for oss. Vi lever i en flytende og omskiftelig verden der mennesker flytter på seg mer enn noen gang.

I våre dager er vi alle mer eller mindre kulturelle kreoler: vi befinner oss midt i et mangslungent og løst sammenskrudd univers av tegn, bilder, musikk, verdier og idéer med vidt forskjellig opprinnelse. Det gjelder «norske nordmenn» like meget som innvandrere og deres barn. I en slik verden må ethvert rop om renhet og grenser bli et reaksjonært forsøk på å kalle tilbake en svunnen mytisk urtid.[2]

Kreol refererte opprinnelig til et blandingsspråk som er blitt morsmål for den gruppen som bruker språket. Det finnes kreol-språk basert på engelsk, fransk, spansk og portugisisk. Også blandingsfolk og deres etterkommere er kalt kreoler. Slik Hylland Eriksen tenker, er vi alle mer eller mindre globale blandingsprodukt. Norsk bokmål kan ses som et kreol-språk basert på dansk.

Er vi hybrider?

Kreolisering av kulturen og språket er en konsekvens av dagens mangfoldighet. Vi forsøker alle, både innvandrere, deres norskfødte barn og vi andre å leve opp til kryssende og av og til motstridende verdier. Her er det ikke forskjell på etnisk norske og innvandrere. Kanskje er ordet hybrid, at vi alle er mer eller mindre av blandingsrase, enda bedre.

Både nytt og gammelt er resultatet av møter mellom mennesker, blandingsrase og blandingsspråk. Med andre ord, det finnes ingen «rene» soner. Alle er hybrider, resultatet av tidligere blandinger. Hybridisering er en dynamisk prosess. I stedet for hybrid versus renhet er det «hybriditet hele veien ned».[3]

Studiet av norske dialekter forteller mye om ulik kulturkontakt i historisk tid. Impulser fra ungdom med ulik språkbakgrunn påvirker også norsk ungdomsspråk som vi kan se i artiklene våre om ungdomsspråk. Ett eksempel på dette kan du se i kebab-norsk:

Kebabnorsk

En dynamisk kulturforståelse

I stedet for å kategorisere mennesker i etniske kategorier er det sannsynligvis mer sakssvarende å kategorisere mennesker etter hvilke kulturelle koder de gjør gjeldende i et kulturmøte. Da beveger vi oss fra en beskrivende kulturforståelse til en dynamisk kulturforståelse.

Eksempel 1

Når jeg kjøper grønnsaker fra en pakistansk handelsmann på hjørnet, er min etniske bakgrunn helt irrelevant. Jeg er kjøper og han er selger, og vi kommuniserer om kvalitet, antall, pris og vekslepenger på samme måten som ved hvilken som helst handel. Hvilken «kultur» vi gjør gjeldende bestemmes av det personlige møtet og formålet for transaksjonen.

Eksempel 2

En elev på videregående som spiller amerikanske poplåter deltar i en globalisert kultur der skillelinjene til foreldrene sannsynligvis er sterkere enn til annen elev med samme musikksmak på videregående skole i Djakarta eller i Auckland. De surfer på de samme nettsidene. Ungdomskulturen er nok mer global enn foreldrekulturen.

Det nasjonale og det globale henger nøye sammen og kan ikke skilles fra hverandre. Dagens kulturelle strømninger er preget av et mangfold og en hurtighet som gjør at alt henger sammen med alt, og alt er foranderlig og omskiftelig. Å finne sin plass i denne verden er en like stor utfordring for etniske nordmenn, innvandrere og deres barn.

  1. 1«Imaginary homelands: essays and criticism». Rushdie, Salman. Granta Books. 1991.
  2. 2«Kulturterrorismen: et oppgjør med tanken om kulturell renhet». Eriksen, Thomas Hylland. Spartacus. 1993.
  3. 3«Globalizing the Sacred: Religion Across the Americas». Vásquez, Manuel A. Marqueardt, Marie F.. Rutgers University Press. 2003.

Læringsressurser

Det nasjonale og det globale