Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
  5. Ulike tilpasningsformerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike tilpasningsformer

Det er en stor utfordring å komme fra et miljø og måtte innordne seg i et nytt samfunn med andre mennesker, andre normer og kanskje også et annet språk. Det er vanlig å skille mellom tre strategier som kan brukes: assimilering, segregering, integrering.

Glade hijabkledde jenter. Foto.

Strategiene assimilering, segregering eller integrering kan brukes av den nyankomne selv, eller de kan nyttes av det samfunnet eller de myndighetene som tar imot han eller henne. Resultatet av disse strategiene kan bli svært ulike. Noen ender opp i isolasjon, andre i innovasjon.

Assimilering

Ordet assimilere (lat.) betyr å gjøre lik. Det vil si at et opprinnelig kulturelt særpreg smelter sammen med et annet særpreg, slik at man ikke lenger kan skille dem fra hverandre. Resultatet blir akkurat som når man blander sammen vannfarger i et glass vann.

Eksempel
En innvandrer som kommer til Norge kan velge å adoptere norsk levemåte så raskt som mulig uten å stille kritiske spørsmål. En ungdom som kommer inn fra landet og bosetter seg i en by kan velge å tilpasse seg raskest mulig til det bymiljøet hun kommer til som kanskje er svært forskjellig fra bygdemiljøet. En danske kan lære seg norsk og kun bruke norsk for å bli mest mulig lik og bli lett akseptert i det norske samfunnet han kommer til.

Innvandrerne som søker likhet med dem de kommer til, kan fornekte sin bakgrunn og sin tidligere kulturelle tilknytning. De kan unngå kontakt med personer fra det miljøet eller kulturen de kommer fra, finne seg bolig i strøk hvor det bor flest nordmenn. De kan innføre norsk mat og norske spiseskikker og kle seg på norsk vis. De vil prøve å snakke norsk med barna sine, selv om det blir et gebrokkent norsk. De vil ikke bry seg om, kanskje også motarbeide, at barna skal lære sitt morsmål og foreldrenes kultur.

"Sometimes I feel like a motherless child"

Segregering

Ordet segregere (lat.) betyr å skille, å avsondre, å utskille. Det opprinnelige kulturelle særpreget blir beholdt i møte med et annet kulturelt særpreg. De blander seg ikke med hverandre. Resultatet blir som bly i vann.

Eksempel
Innvandrere fra samme land og miljø bosetter seg i samme område og utvikler sitt eget særpreg. Kinesere danner bydeler som «Chinatown», tyrkerne «little Istanbul». I disse bydelene har de sine egne skoler. De kan snakke kinesisk eller tyrkisk i butikkene. Barna gifter seg med barn med samme bakgrunn.

Slike innvandrere ønsker ikke å oppgi sin egen bakgrunn, de vil heller ikke blande seg med mennesker fra den kulturen de kommer fra. De bedømmer det nye samfunnet etter normene og holdningene i hjemlandet (etnosentrisme) og forsøker å følge hjemlandets skikk og bruk og holder strengt på forskrifter og påbud i egen religion. De foretrekker å utvikle sin egen «getto» eller «ghetto», en bydel der de bare møter likesinnede.

Chinatown

Les mer om Kenneth Clark i artikkelen:
Hvor kommer fordommer fra?

Integrering

Ordet integrere (lat.) betyr å sammenføye til en helhet, å samordne til en ny enhet. I den nye enheten forblir delene seg selv, akkurat som i en mosaikk.

Eksempel
Innvandrere som forsøker å beholde sin kulturelle bakgrunn og sitt opprinnelige språk samtidig som de tilpasser seg og lærer vertslandets språk og kulturelle koder.

Slike innvandrere aksepterer sine rettigheter og plikter i det nye landet, samtidig som de fortsetter å identifisere seg med sin opprinnelige kulturelle og religiøse bakgrunn. Barna i slike minoriteter oppmuntres til å knytte kontakter med andre norske barn, samtidig som de beholder følelsen for og stoltheten over sin egen kultur og språk.

Ifølge Abid Q. Raja som har pakistansk bakgrunn, kan minoriteter som er vokst opp i Norge ha særlige muligheter for å skape integrering i samfunnet:

Vi er etter hvert så mange oppegående, utdannede mennesker som er født og oppvokst her, med all den verdifulle kompetansen det gir å være tokulturell, at oppgaven med å skape det integrerte Norge er en oppgave som i høyeste grad også må hvile på oss selv[... ]Jeg håper dagen kommer snart da vi med minoritetstilhørighet ikke bare deltar i debatter om integrering, men også engasjerer oss i mer allmenne spørsmål som natur og miljø, rentepolitikk og så videre, og at vi blir hørt i slike saker, og ikke bare i slike saker som angår minoritetene spesielt.[1]

Resultat: Isolasjon

I diagrammene ovenfor har vi prøvd å illustrere resultatet av de tre strategiene: Assimilering, segregering og integrering. Den assimilerte kan ha valgt eller blitt tvunget til å gi opp sin opprinnelseskultur og har isolert seg fra sine røtter.

Det finnes også eksempler på at mennesker ikke ønsker kontakt med sin opprinnelseskultur og heller ikke vil la seg integrere i den nye kulturen. Resultatet blir da fullstendig isolasjon både i forhold til det gamle og det nye.

Isolasjonen kan også være påtvunget, slik vi ser i konflikten mellom Israel og Palestina. Isolasjon er det motsatte av kommunikasjon, det er å bygge murer rundt seg selv eller at man blir påtvunget isolasjon ved at andre bygger murer rundt en slik vi ser i Palestina og slik det var i det tidligere Øst-Tyskland - DDR.

Resultat: Innovasjon

Men det finnes også eksempler på mer positive resultater. Møtet mellom gammelt og nytt kan føre til innovasjon. Ordet innovasjon (lat.) betyr forandring, nyhet. Møtet mellom ulike kulturelle enheter kan føre til at det oppstår noe nytt som ikke var noen av de opprinnelige delene.

Eksempel
Slavene som ble brakt til USA fra Afrika fikk ikke lov til å bruke sine opprinnelige språk og tilbe sine forfedreånder. I det språklige og åndelige vakuum som oppstod, ble det sunget åndelige sanger med afrikanske rytmer såkalte «negro spirituals». I kulturmøtet ble det skapt noe nytt som ikke var der fra før. I dag er disse sangene blitt kristent felleseie over hele jorden.

Innvandrere, som har entreprenørånden, kan utnytte den kunnskap og erfaring som de har fra sitt eget land til å skape noe nytt i nye omgivelser. Da bruker de det beste fra der de kommer fra og kombinerer med det beste der de kommer til. Med fantasi og kreativitet kan resultatet bli nyskapning.

Aksept og oppmuntring

Innovasjonen har sannsynligvis best mulighet ved god integrering, men eksemplet med slavene viser at innovasjonen var en mulighet på tross av påtvunget assimilering. Vi har også sett at den påtvungne segregering i Sør Afrika førte til innovasjon i reaksjonsformer overfor de hvite myndighetene, en kamp som etter hver førte til forandring.

Både isolasjon og innovasjon kan være en mulig strategi på tross av de fire tilpasningsformene som er nevnt ovenfor. Om tilpasningen i et nytt miljø skal gi positive eller negative resultater avhenger mye av både tilrettelegging utenfra og eget «driv» i forhold til nye rammer for eksistensen.

Oppsummering

Vi har ovenfor brukt innvandrere som eksempel på de fire tilpasningsformene. Men det finnes også mange andre eksempler på hvordan mennesker velger strategier og hvilke resultater slike valg kan få:

Eksempel på assimilering
Norske myndigheter forsøkte i en lengre periode å fornorske samene, å tvinge dem til å bruke norsk språk og norske navn. Barna ble sendt på internatskoler der det var forbudt å snakke samisk. Det var tvungen assimilasjonspolitikk.

Eksempel på segregering
Apartheidpolitikken i Sør-Afrika er det mest kjente eksemplet på dette. I apartheidperioden ble menneskene delt opp i fire raser, hvite, fargede, asiater og svarte, som ikke fikk lov til å reise med de samme bussene, gå på de samme restaurantene og slett ikke gifte seg med hverandre. I dette tilfellet var det tvungen segregering.

Eksempel på integrering
Norsk offisiell politikk er å bidra mest mulig til integrering. De som er i mindretall skal ha de samme rettighetene og pliktene som resten av innbyggerne. Barnehage og skole er arenaer for integreringspolitikk. Barna har rett til morsmålsundervisning og til å spise sin egen mat samtidig som de må lære norsk språk og norske kulturelle koder.

Eksempel på isolasjon
Etter Israels krig mot Gaza i 2009 er beboerne isolert i et krigsherjet land. Innbyggerne får ikke reise ut av landet, og de kan heller ikke importere det de ønsker for å bygge opp igjen landet på grunn av Israels blokade. I fortvilelse graver de tunneler under grensen og risikerer nye bombeaksjoner.

Eksempel på innovasjon
Kineserne som kom til USA begynte å lage en rett som bygget på kinesisk tradisjon, men var tilpasset amerikanske ganer. Den ble kjent som «chop suey» og kan i dag fås på de fleste kinesiske restauranter verden over.

Det amerikanske samfunnet er kjent for å oppmuntre innflytterne til entreprenørskap. Det forutsetter åpenhet, dristighet og vilje til å ta risiko når en beveger seg på nye områder. Med en bevisst holdning hos begge parter kan integrering og innovasjon bli positive resultater av det kulturelle mangfoldet.

  1. 1«Talsmann». Abid Q. Raja. Aschehoug. 2008.

Læringsressurser

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn