Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kulturell identitetChevronRight
  5. Andre identitetsmarkørerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Andre identitetsmarkører

Det er mange andre former for tilhørighet som kan medvirke til identitetsfølelse. Vi kan høre til en rekke forskjellige gruppefellesskap, og slik vere bærere av multiple identiteter. Her skal vi se på noen slike identitetsmarkører.

Britiske gruvearbeidere. Foto.

Klassetilhørighet

Dype samfunnsmotsetninger har i mange land skapt en klasseidentitet. Motsetninger mellom jordeiere og jordløse fattigbønder, mellom borgerskap og arbeidere skaper bevissthet om sin egen klasse og stand. Norge er i mindre grad enn for eksempel England et klassesamfunn, men forskjellen mellom rik og fattig ser ut til å øke.

Gruppeidentitet og multiple identiteter

Både etnisk bakgrunn, nasjonalitet, politikk, utdannelse, yrke og livsstil kan være viktige for identiteten, hvor en føler at en hører hjemme. Slike identitetsmarkører henger nøye sammen med gruppeidentitet.

Som mennesker deltar vi i en rekke forskjellige gruppefellesskap. Vi har tilhørighet, ikke bare i et fellesskap, men i mange på én gang, der vi står i relasjoner til andre mennesker. Vi deltar faktisk i ganske komplekse, overlappende og foranderlige fellesskap. De ulike gruppefellesskapene gjør krav på oss på forskjellige måter, og av og til kan vi oppleve motstridende krav.

Stuart Hall om identitet

Kulturteoretikeren og sosiologen Stuart Hall hevder at en person som lever i et komplekst samfunn, som for eksempel vår globaliserte verden, kan være bærer av multiple identiteter, til og med motsetningsfylte identiteter:

Identitet blir et bevegelig gjestebud som blir formet og forandret kontinuerlig i forhold til måtene vi er representert eller tiltalt på i det kulturelle system som omgir oss… Inni oss er det motsigelsesfylte identiteter som trekker oss i forskjellige retninger, slik at våre identifikasjoner stadig blir forskjøvet.[1]

Ifølge Hall er årsaken til at vi opplever oss selv som integrerte personer, til tross for motsigelsesfylte identiteter, dette at vi stadig bærer med oss våre egne fortellinger, narrativer, som vi konstruerer om oss selv.

Dermed skaper vi stadig nye fortellinger om oss selv der tingene henger sammen. Multiple identiteter eller motsetningsfylte identiteter er nyttige begreper i forståelsen av interkulturell kommunikasjon. Begrepene gir oss nemlig en forklaring på hvorfor særskilte temaer aktualiserer forskjellige identiteter i oss selv alt etter hvem vi snakker med, hva vi snakker om og hva som er konteksten for kommunikasjonen.

  1. 1«Modernity and its Futures». McGrew, Tony Hall, Stuart Held, David. Polity. 1992.

Læringsressurser

Kulturell identitet