Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Kommunikasjon og samhandlingChevronRight
  5. Personvern og opphavsrettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personvern og opphavsrett

Alle som arbeider med forskning må forholde seg til norske lover. Det er viktig å beskytte personene du forsker på. I tillegg må du vite hvordan du bruker andres arbeid korrekt. Vi skal her se nærmere på personopplysningsloven og åndsverksloven.

Norges lover. Foto.
Norges lover

Personvern

I denne emnet kommunikasjon og samhandling har vi nevnt behovet for anonymisering av innsamlede data som brukes i forskningen. Andre som leser undersøkelsen skal ikke kunne gjenkjenne personen som har gitt opplysningene. Dette har med personvern å gjøre.

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.[1]

Lov om personopplysninger

I Norge ble personopplysningsloven satt i kraft fra 2001. Den har blitt endret flere ganger. Det viktigste formålet med loven er å beskytte mot krenkelser av personvernet ved behandling av personopplysninger. Loven gjelder både elektronisk og manuell behandling av personopplysninger. Loven gjelder også ved publisering av personopplysninger på Internett.

Retten til privatliv

I prinsippet skal en selv kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Alle har rett til å ha et privatliv. Den retten er i dag sterkt truet. Både offentligheten og private instanser sitter med opplysninger om hver enkelt av oss. Det gjelder opplysninger om helse, inntekts- og skatteforhold, sivilstand og andre forhold.

Nettmedier

De moderne nettmediene er slik at en ved noen få tastetrykk lett kan spre opplysninger om adresser, nettadresser og mer personlige forhold til en rekke utenforstående instanser som kan benytte opplysningene til andre ting enn de var ment for. Vi kjenner alle til fenomenet «spam» - uønsket e-post. Ofte kan slike opplysninger spres utilsiktet, for eksempel ved at blogger, facebook-sider og e-poster «tappes» for informasjon.

Spredning av personopplysninger

Enkelte kan også ha interesse av å spre personopplysninger, religiøs tilknytning, seksuelle tilbøyeligheter, militære hemmeligheter eller annet, til et videre publikum. Da skjer det tilsiktet.

Her kan vi bare oppfordre hver enkelt til å se sitt ansvar, og tenke gjennom hva som skrives og spres utover og særskilt hva som legges ut på nettet om en selv eller andre. Du finner mer informasjon om personvern hos Datatilsynet.

Opphavsrett

Opphavsretten er sentral i denne delen om kommunikasjon og samhandling. Den som har levert et åndsverk har rettighetene til det som er produsert. Det er ikke etisk riktig å «stjele» eller «plagiere» det som andre har opphavsrett til.

Opphavsretten gjelder ikke bare tekster i snever forstand, men også tekster i vid forstand som lyd, bilder, film, dataprogrammer og databaser. Den som har opphavsretten har eneretten til å fremstille eksemplarer av det og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Derfor kan det også ligge viktige økonomiske interesser bak. Den som har opphavsretten kan gi sitt tilsagn til kommersiell utnyttelse av åndsverket ved å gi lisens til den som er villig til å betale for det.

Rett bruk av andres arbeid

Plagiering betyr at du utgir andres arbeid som ditt eget uten tillatelse. Først stjeler du, så lyver du. Det regnes for fusk og er i den akademiske verden strengt forbudt. Det er ikke lov å verken skrive av, kopiere eller bruke «klipp og lim» fra elektroniske ressurser uten at du oppgir hvor informasjonen er hentet.

Men dersom kilder og referanser angis klart og redelig, er det lov å benytte dem i begrenset omfang. Æres den som æres bør. Dersom tekster, musikk eller filmer skal publiseres videre offentlig, må det innhentes samtykke fra opphavspersonen.

  1. 1«Personvern». Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2016.

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling