Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Tradisjon, modernitet og postmodernitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

Er du et moderne menneske? "Ja!" vil mange svare. Men hva vil det egentlig si å være moderne? I dag bruker vi ofte dette begrepet om klesstil og mote, kunst, musikk og arkitektur, men uten at vi kanskje tenker over hva det betyr.

Motevisning. Foto.

Også for fem hundre år siden oppfattet mange mennesker seg som moderne. Begrepet var altså i bruk i en tid og om mennesker som vi i dag oppfatter som svært fjernt fra det vi vanligvis forbinder det med.

Tradisjonell eller moderne?

På samme tid er vi ikke fremmede for ordet "tradisjon" og det å være "tradisjonell" heller, selv om dette er et begrep som står i kontrast til det moderne. Vi har gjerne ideer om at vi for eksempel spiser tradisjonell julemat, eller at familien vår har faste tradisjoner for hvor vi reiser på ferie, slik foreldrene og besteforeldrene våre har gjort før oss. Det tradisjonelle handler nettopp om å overføre eller videreføre verdier, levemåter og liknende fra generasjon til generasjon.

Begreper som det moderne og det tradisjonelle ser vi ofte i forbindelse med hverandre, og på mange måter er dette to sider av samme sak. Da begrepet moderne først ble tatt i bruk, var det ment som en merkelapp på det som skilte seg fra det gamle tradisjonelle, og som på samme tid markerte noe nytt. Moderne betyr nettopp "nytt", mens begrepet tradisjon viser til noe som gjentar seg, mer eller mindre uendret.

Postmodernismen utfordrer det etablerte

I dette emnet skal vi starte med å se nærmere på disse to fenomenene i tillegg til et tredje, nemlig postmodernitet. Det som er "post" er noe som kommer etter noe annet. Postmoderniteten kommer altså etter moderniteten. Til en viss grad er postmoderniteten i sin tur også en reaksjon på det som har vært, og noe som stiller spørsmål ved det etablerte både innenfor arkitektur, kunst, filosofi, livssyn og andre samfunnsområder.

Til sammen er tradisjon, modernitet og postmodernitet tre ord som vi ofte bruker som merkelapper på ulike kulturformer som til en viss grad representerer en utvikling, men som også kan eksistere side om side. Vi skal se nærmere både på hvordan disse fenomenene representerer ulike verdisyn, og hvordan dette igjen viser seg i ulike tekster. I forbindelse med dette emnet skal vi også gå inn på forholdet mellom tekst og virkelighet, noe som er særlig aktuelt i forbindelse med postmodernismen.

I læreplanen står det blant annet at du skal kunne gjøre rede for fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet. I denne gjennomgangen skal vi derfor først se nærmere på noen kjennetegn ved disse fenomenene. I siste del av emnet skal vi se hvordan de viser seg gjennom sjangerendringer i tekst.

Læringsressurser

Tradisjon, modernitet og postmodernitet