1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Litteratur og samfunnChevronRight
  5. Leser-respons-teoriChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Leser-respons-teori

Leser-respons-teorien er opptatt av tekstens mottaker, altså leseren. Det finnes ingen fasit på hvordan teksten skal tolkes.Meningen i teksten oppstår i leseren, og tolkningen er påvirket av vår kulturelle bakgrunn.

Fordi lesere har ulik kulturbakgrunn, forstår de tekster ulikt. Meningen oppstår i leseren.

Selv om både den nykritiske nærlesingen og det historisk-biografiske fokuset på forfatteren står sterkt i norskundervisningen din, kan vi også finne eksempler på en annen tilnærming til tekstene du leser. Se for eksempel på oppgavene til tekstene i norskboken din. Ofte vil formuleringer som ”hvorledes tolker du slutten på novellen?”, eller ”hvorledes forstår du den første strofen i diktet?”, gå igjen. Dette er eksempler på en mer leserorientert arbeidsmåte. I litteraturteorien kaller vi dette leser-respons-teori.

Mening oppstår i leseren

Leser-respons-teorien er mest opptatt av hvordan vi som leser teksten responderer eller reagerer på tekstene vi leser. Videre kan vi si at retningen har som grunnsyn at meningen i verket er noe som først oppstår i møte med en leser.

Et liknende syn ligger til grunn for kulturfiltermodellen som du har jobbet med tidligere i dette faget. Denne sier blant annet at i en kommunikasjonssituasjon kan en avsender bare sende fra seg en melding, for eksempel i form av en litterær tekst. Som mottaker har vi aldri direkte tilgang til avsenderens intenderte mening, men vi kan etter beste evne konstruere den ut fra den meldingen vi mottar. Mening er altså noe som oppstår i mottakeren, og den vil alltid være farget og påvirket av blant annet mottakerens kultur (derav navnet kulturfiltermodellen).

Hvordan påvirker teksten leseren?

Leser-respons bygger på den samme oppfatningen: Alle lesere har sin mer eller mindre individuelle kulturelle bakgrunn som er med i møtet med tekstene vi leser. Et direkte resultat av det er at det i teorien også finnes like mange tolkninger som det finnes lesere av et verk. Vi kan derfor ikke uten videre si at den ene tolkningen er bedre enn en annen tolkning. De vil alle være rette for dem som konstruerer tolkningene.

Innenfor leser-respons-teorien blir derfor leseren en viktig del av forskningsobjektet sammen med teksten. En del av arbeidet vil konsentrere seg om å svare på spørsmål som "hva gjør denne teksten, denne setningen eller dette ordet med leseren? Hvilke prosesser setter det i gang i hodet på han?"

En mulig konsekvens av et slikt syn på teksten er at det ikke finnes en objektiv, enerådende tolkning av en tekst, og teorien fjerner seg slik sett nokså langt fra for eksempel nykritikken.

Moderasjon av teorien

I ytterste konsekvens kan en tenke seg at vi aldri kan forstå en melding likt, og at vi aldri kan forstå hva avsenderen har ment med teksten. Som regel vil det likevel være slik at det er godt nok om vi forstår meldingen på omtrent den samme måten, og at vi legger omtrent den samme meningen i den.

Innenfor leser-respons-teorien sier en også at vi leser innenfor et fellesskap som presser fram mer eller mindre like lesinger. På samme måte som all annen kommunikasjon foregår også lesing av litterære tekster i en situasjon og innenfor visse rammer. Det kan for eksempel være i klasseromssituasjonen, på skolen eller i familien, og bare det å være i en slik situasjon gjør at vi får forventninger til det budskapet vi tror vil møte oss i teksten. Skolen presser fram slike forventninger, familiebakgrunn gjør det, samfunnet vi lever i gjør det samme.

Innenfor ulike fellesskap vil det derfor trolig oppstå nokså like lesinger av ett og samme verk. Leser-respons-teorien vil i slike tilfeller i større grad se på hvordan denne sammenhengen, som leseren er en del av, påvirker lesingen. Noen vil for eksempel hevde at kjønn påvirker lesingen vår, andre vil se til klasse eller sosialt lag, eller vi kan forklare det utifra etnisitet og nasjonal kultur.

Læringsressurser

Litteratur og samfunn