Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teorier om tekstChevronRight
 4. Teksttolkning og tekstproduksjonChevronRight
 5. Å velge en teoriChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å velge en teori

Før du går i gang med selve teksttolkningen, må du bestemme deg for hvilken analysemetode og hvilken teori du vil bruke. Det er også godt mulig å benytte seg av flere metoder og teorier.

Mann i miniatyr står på hodet av en mann. Holder en fiskestang med en lyspære foran dennes ansikt. Foto.
Du kan sette lys på ulike sider ved en tekst når du velger metode.

Husk at det er alltid teksten som bestemmer. Når du følger et analyseoppsett, er det derfor ikke alltid slik at du vil finne svaret på alt, kanskje fordi det rett og slett ikke er til stede i teksten du arbeider med.

Hva skal du se etter i teksten?

Når vi skal bestemme oss for analysemetode og teori, er det flere spørsmål vi må stille oss. Men det aller første du må ha klart for deg, er om oppgaven forteller deg hva du skal se etter, eller om du må finne ut av det selv.

Dersom du må finne ut av dette selv, kan disse spørsmålene være aktuelle:

 1. Hva er det som gjør denne teksten litterær?
 2. Hvordan kommuniserer denne teksten effektivt?
 3. Hvilke ideologiske føringer ligger til grunn for teksten?
 4. Hva sier teksten om sin egen samtid?
 5. Hvordan er teksten bygget opp?
 6. Hvilke forutsetninger må være på plass for at teksten skal kommunisere?
 7. Hva er avsenderens opprinnelige og originale mening med teksten?

Det sier seg selv at ikke alle disse spørsmålene kan brukes på alle mulige tekster. Det bringer oss over på det andre viktige spørsmålet: Hvilken type tekst er det du skal analysere?

Ulike analysemetoder og teorier

En roman fra begynnelsen på 1900-tallet "krever" som regel en annen tilnærming og en annen analysemetode enn en reklameplakat fra 2010. I dette faget lærer du blant annet at det finnes en rekke ulike teksttyper. Selv om mange analysemetoder kan brukes på ulike teksttyper, vil det variere hvor mye man faktisk får ut av teksten ved hjelp av de ulike teoriene.

Nedenfor finner du en oversikt over analysemetoder og teorier, og forslag til hvilke tekster og spørsmål de kan passe sammen med. Dette er ikke ment som en fasit, men et veiledende oppsett.

Analyse/teori Mål med analyse/teorien er å Hvilke tekster passer teorien på?
Retorisk analyse Analysere/finne ut av hvordan en tekst kommuniserer effektivt Både skjønnlitteratur, sakprosa, skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
Diskursanalyse Avdekke de ideologiske føringene og tankemåtene teksten bygger på Saktekster, skriftlige og muntlige, ev. også skjønnlitteratur og sammensatte tekster
Kulturfilteranalyse Vise hvordan forutsetningene for kommunikasjon er Muntlige og skriftlige saktekster
Filmanalyse/analyse av sammensatt tekst Gjøre greie for hvordan ulike teksttyper spiller sammen Sammensatte tekster
Tekstlingvistisk analyse Vise hvordan de ulike nivåene i en tekst kan henge sammen Alle skriftlige tekster
Analyse av forteller og fortellerstruktur Analysere/gjøre greie for de føringene og valgene som ligger til grunn for en tekst Fortellende tekster, film, reklame, nyhetssendinger, avistekster
Nykritisk analyse Vise hvordan teksten gjør seg til noe annet enn hverdagsspråk (jf. språkfunksjoner) og analysere de ulike virkemidlene som er brukt Skjønnlitterære tekster, først og fremst lyriske tekster, men også novelle og roman
Historisk-biografisk metode Vise hvordan kunnskap om forfatter kan føre til en bestemt tolking av teksten Skjønnlitterære tekster
Nyhistorisme Vise hvordan teksten er bygd opp av lån fra andre tekster (intertekstualitet) og hvordan teksten kan si oss noe om samtiden den er oppstått i Først og fremst skjønnlitterære tekster, men også andre skriftlige tekster
Leser-respons-teori Vise hvordan leseren legger inn mening i verket. Vise at det finnes visse lesefellesskap knyttet til situasjon og kultur Først og fremst skjønnlitterære tekster, men også andre skriftlige tekster

Læringsressurser

Teksttolkning og tekstproduksjon

SubjectEmne

Fagstoff