Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Fortellings- og fortelleteoriChevronRight
  5. Implisitt forfatter og leserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Implisitt forfatter og leser

Det er ikke nødvendigvis verdiene til en historisk forfatter vi ser i en tekst. Vi kan snakke om de ligger hos en implisitt forfatter. Vi vet heller ikke sikkert hvem leseren er, men kan se for oss en tenkt mottaker av en tekst, den implisitte leseren.

Kvinnehånd som skriver i en bok. Foto.

Alle tekster, både saktekster og litterære tekster, representerer visse verdier og normer. I saktekster er dette som regel knyttet opp til den funksjonen teksten har. Et personlig brev inneholder som regel andre verdier og følger i alle fall andre normer enn hva en fagartikkel gjør.

I litterære tekster er verdier og normer ofte knyttet opp til en idé om hvem av personene i teksten vi skal føle sympati med. For å si det litt enkelt: Helten i fortellingen blir gjerne skildret på andre måter enn skurken, og måten dette blir gjort på gjør det klart for leseren hvilke verdier som er viktige i teksten.

Dette kommer til uttrykk gjennom en rekke valg, som for eksempel:

  • Hvordan blir personene skildret?
  • Hva blir det sagt om handlingene deres?
  • Hva får vi vite om tankene deres?

Når vi leser en tekst, danner vi oss derfor et bilde av hva som er tekstens norm eller verdi.

Historisk eller implisitt forfatter?

I en analyse av fortellergrep i en tekst kan det være en viktig oppgave å gjøre greie for hvilken norm eller hvilket verdisyn som preger teksten. Da er det også naturlig å knytte denne normen opp til noen, men vi kan ikke uten videre føre denne tilbake til den historiske forfatteren. Dette skyldes særlig to ting:

  1. Vi har ikke uten videre "tilgang" til den historiske forfatteren.
  2. Den historiske forfatteren kan i utgangspunktet skrive inn akkurat den normen han eller hun selv ønsker, men den trenger ikke være identiske med den historiske forfatterens egne verdier.

I den grad vi vil snakke om normen i verket, må vi plassere den et annet sted. I fortellerteorien er det vanlig å plassere denne normen i det vi kaller implisitt forfatter.

Modell som viser forholdet mellom teksten og den implisitt forfatteren og leseren. Illustrasjon.
Den implisitt forfatteren og den implisitte leseren er tenkte størrelser.

Den implisitte forfatteren er en abstrakt størrelse i teksten: vi kan aldri se eller høre ham direkte, men vi må tenke oss ham ut ifra de valgene som teksten bygger på.

En implisitt leser

På samme måte snakker vi også om en implisitt leser. Begrepet implisitt leser er en slags "tenkt leser" – altså den leseren som teksten er ment for.

Noen tekster kan ha mange ulike tenkte lesere. Noen kriminalromaner kan til for eksempel fint leses av både kvinner, menn, unge, gamle, høyreorienterte, venstreorienterte, din tante og deg selv.

Andre tekster vender seg derimot inn mot en mindre gruppe mottakere. Dette er tydeligst når vi leser barnebøker. Her er ofte språket, konfliktene og personene lette å forstå for et barn i en gitt aldersgruppe. Men også andre bøker og sjangrer retter seg ofte inn mot visse lesere.

Implisitt leser kan vi si både er et hjelpemiddel for den historiske forfatteren når han skal skrive for visse mottakere, og på samme tid kan vi tenke oss det som en kulturell sammensmelting mellom tekst og leser: både teksten og den historiske leseren er innenfor de samme kulturelle rammene.

Læringsressurser

Fortellings- og fortelleteori