Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KulturteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kulturbegrepetChevronRight
  5. Kulturteoriene i praksisChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kulturteoriene i praksis

La oss sette det beskrivende og det dynamiske kulturbegrepet opp i en tabell for å se på hvordan disse to formene for kulturforståelse skiller seg fra hverandre – og utfyller hverandre.

Muslimske kvinner med slør foran reklameplakater med lettkledde vestlige modeller. Foto.
For å forstå det flerkulturelle samfunnet trenger vi både det beskrivende og det dynamiske kulturbegrepet.
Alminnelige spørsmålDet beskrivende kulturbegrepetDet dynamiske kulturbegrepet
Hva er kultur?Idéer, verdier, regler og normer som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til den neste generasjonKunnskap, mening og verdier som mennesker ustanselig gjør gjeldende i forhandling med andre innenfor ulike sosiale fellesskap. Man kan tilhøre ulike sosiale fellesskap på en gang
Hvor finnes kultur?Mennesker hører til en kultur som kan avgrensesKultur skapes mellom mennesker i samhandling
Er verdier de samme for alle i en kultur?Felles verdier for alle i gruppenForskjellige verdier hos forskjellige mennesker i gruppen
Hva betyr kultur for oss?Kultur styrer menneskerMennesker forhandler kultur
Er kulturers betydning kjent?Kulturers betydning kan forutsiesKulturers betydning kan undersøkes
Hvordan undersøker man kultur?Spørreundersøkelser er best for å dokumentere hvordan mennesker handlerFeltarbeid og intervju er best for å dokumentere hvilke kulturelle koder menneskene gjør gjeldende i et samspill

Hva betyr disse forskjellige tilnærmingene til kultur i praksis?

En lærer som har elever med minoritetsbakgrunn i klassen, vil gjerne generalisere ut fra tidligere erfaring med elever fra samme etniske gruppe. Læreren vil anta at elev og foreldre deler verdier med andre foreldre med samme etniske bakgrunn, og forventer en liknende oppførsel fra nyankomne.

Dersom læreren anvender et beskrivende kulturbegrep, vil religion, mat og klesdrakt tillegges samme betydning. Læreren vil begrunne foreldrenes handlinger med at det ligger i deres kultur. Dersom de kommer for sent til avtalt møte, vil læreren anta at det ikke er fordi de ikke nådde bussen, men fordi det ligger til deres kultur å ha en annen tidsoppfatning.

Dersom det beskrivende kulturbegrepet legges til grunn, betyr det her:

  • at man søker å finne fellestrekk mellom personer med samme kulturelle bakgrunn, man generaliserer
  • at man forsøker å forklare personenes handlinger ut fra deres kultur

Dersom læreren hadde anvendt et dynamisk kulturbegrep, ville erfaringer med foreldre med annen etnisk bakgrunn være den samme, men læreren ville benyttet sine erfaringer på en annen måte. Læreren ville passe på å ikke generalisere, og i stedet forsøkt å finne frem til hvorfor foreldrene handler slik som de gjør i denne spesielle konteksten.

Hva betyr forholdene hjemme, transport, alder, kjønn, antall søsken, utdannelse, arbeid og boligforhold? Har deres handlemåte endret seg i møte med andre innvandrere og i møte med det norske storsamfunnet?

Dersom det dynamiske kulturbegrepet legges til grunn, betyr det her:

  • at kultur skapes mellom mennesker i samhandling
  • at kultur ikke gjør alle like
  • at kjønn, alder, utdannelse og selve situasjonen kan ha større innflytelse enn kultur

Tilnærming til flerkulturelle samfunn

For å forstå det flerkulturelle samfunnet trenger vi både det beskrivende og det dynamiske kulturbegrepet.

På den ene siden kan vi i ethvert flerkulturelt samfunn finne mennesker som følger livsmønstre der kulturen forandres lite fra år til år. En antropolog kan registrere og beskrive skikker og vaner og påvise stabilitet fremfor forandring.

På den annen side kan en finne mennesker der livsmønsteret er i stor endring, og kanskje til og med i stress. Ofte vil barn fra minoritetsfamilier ha større kontakt med det omkringliggende samfunnet og bidra til endringer i neste generasjon. Mens foreldrene og besteforeldrene var analfabeter, bruker de unge mobiltelefonene til tekstmeldinger med den største selvfølgelighet.

Her vil det dynamiske kulturbegrepet egne seg bedre til forståelse av kulturelle endringer. Kulturen skapes og endres hele tiden. Og det er mennesker som skaper og endrer den.

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet