Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
 5. Optimalisering av prosessChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Optimalisering av prosess

Hvordan få et best mulig resultat? Optimalisering av en prosess går ut på å få den prosessresponsen vi ønsker, ved å endre av forbruk eller set-punkt.

Optimalisering

Man endrer forbruk eller set-punkt ved å tilpasse regulatorens parametrer P, I og D til den aktuelle prosessen.

I et gitt prosessanlegg påvirkes P-, I- og D-verdiene av anleggets oppbygging og drift. Dette kaller vi prosessforsterkning. For eksempel vil transporttider, trykkforhold i rørsystemer og valgt setpunkt påvirke hvilke verdier vi må benytte for P, I og D. Hvis en tank kjøres med set-punkt på 80 % nivå, vil væsken i tanken renne raskere ut av tanken enn hvis nivået var satt til 20 %. Dette kommer av økt trykk i tanken.

Videre påvirkes parameterene P, I og D av forsterkningen i de ulike delene av reguleringssløyfa. Dette kalles sløyfeforsterkning. For eksempel vil en transmitters kalibrerte område eller reguleringsventilens forsterkning påvirke valget av verdier for regulatorens P-, I- og D-parametrer.

Endringer i reguleringssløyfa eller i prosessanlegget vil derfor kun medføre behov for ny optimalisering.

Et annet viktig moment ved optimalisering er hvilken prosessrespons vi ønsker. Noen ganger kan en rask respons være viktig, andre ganger er oversving (at prosessverdien går over set-verdien før den stabiliserer seg) helt uakseptabelt og ses på som vrakproduksjon. Dette er kalles ulike justeringsmetoder.

Her vil vi få rask respons med lite oversving, men det tar lengre tid før prosessverdien stabiliserer seg på set-verdien.

Minimums areal fire til en
Minimumsareal 4 : 1
Arealet av første oversving og påfølgende oversving skal være forholdet 4 : 1. Dette gir rask respons og kort innsvingningsforløp (at prosessverdien finner raskt tilbake til set-verdien).
Minimums forstyrrelse
Minimums forstyrrelse

Her vil prosessverdien ikke svinge over set-verdien. Dette fører til at det tar lengre tid før prosessverdien når set-verdien.

Minimums amplitude
Minimums amplitude

Her vil vi få rask respons med liten oversving, men det tar lengre tid før prosessverdien stabiliserer seg på set-verdien.

Valg av regulatorens PID parameter

Ulike prosessanlegg og prosesser krever også ulike kombinasjoner av P-, I- og D-parametrer. Hvis en prosess tillater avvik fra set-punktet kan en ren P-regulering benyttes. Hvis vi ikke tillater avvik, benyttes PI-regulering. Hvis prosessen krever rask respons ved endringer under drift, benyttes PID-regulering. D-leddet bør ikke benyttes i anlegg med målestøy eller der dødtiden/transporttiden tD < prosessens tidskonstant tT .

Som vi forstår, er valg av regulatorparametrer en forholdsvis kompleks affære. Vi skal i det etterfølgende se på noen optimaliseringsmetoder som baserer seg på justeringsmetoden minimumsareal.

Autotune

De fleste moderne regulatorer har innebygd en Autotune-funksjon. Når en regulator settes i Autotune ved ønsket set-verdi, vil regulatoren selv overta kontrollen over regulatorutgangen og kjøre prosessen over og under set-verdien for å finne prosessens respons på endringer. Basert på prosessens respons beregner regulatoren selv korrekte P-, I- og D-verdier. De fleste Autotune-funksjoner velger alltid PID-regulering, noe som kan føre til ustabil regulering på grunn av D-leddet, for eksempel ved målestøy fra transmitter. D-leddet forsterker målestøyen. Hvis dette blir et problem, må D-leddet fjernes og de foreslåtte parametrene for P og I justeres (se for øvrig formler for PI- og PID-regulering under).

Ziegler og Nichols første metode

Metoden går ut på å finne prosessens kritiske svingningspunkt, dvs. ved hvilken regulatorforsterkning prosessen går i selvsving/harmonisk svingning (jevn amplitude). Ved harmonisk svingning er prosessverdien (A) og regulatorutgangen (B) i motfase. Vi leser da av kritisk forsterkning FK i regulatoren (ev. kritisk proposjonalbånd PBk) og kritisk svingtid Tk (periodetid, C) på den tilkoblede skriveren. Forholdet mellom forsterkning og proposjonalbånd er F = 1/PB * 100 %.

Dette gjøres ved at I og D slås av, set-verdien i regulatoren stilles til ønsket arbeidspunkt og P-leddet settes til en verdi som tillater prosessen å stabilisere seg. Regulatoren står i AUTO (regulatoren styrer selv utgangen). Deretter halveres P (forsterkningen dobles), og en endring gjøres i set-verdi eller forbruk for å se om prosessen går i harmonisk sving. Dette gjentas til vi finner prosessens kritiske svingningspunkt.

P-regulering:

 • Fp = 0,5 x Fk
 • PBp = 1/Fp x 100 %

PI-regulering:

 • Fp = 0,45 x Fk
 • Itid = 0,85 x Tk

PID-regulering:

 • Fp =0,6 x Fk
 • Itid =0,5 x Tk
 • Dtid =0,12 x Tk

Ziegeler og Nichols andre metode

Metoden går ut på å finne prosessens sprangrespons. Dette gjøres ved at set-verdien settes i prosessens arbeidspunkt og vi lar prosessen stabilisere seg. Videre settes regulatoren i MANUELL (operatøren bestemmer utgangsverdien fra regulatoren), vi gjør et sprang i regulatorens utgangsverdi og leser av responsen fra prosessen på den tilkoblede skriveren.

Sprangrespons

Basert på prosessforsterkningen (åpen sløyfeforsterkning) FΔp = ΔER/Δpådrag samt avlest verdi for dødtiden td (tiden det tar fra endring til respons) og tidskonstanten tt (tiden det tar før prosessverdien når 63 % av sluttverdi) beregnes P-, I- og D-verdier.

P-regulering:

 • Fp= tt/td/FΔp

PI-regulering:

 • Fp = 0,9 x tt/td/FΔp
 • Itid = 3,3 x td

PID-regulering:

 • Fp= 1,2 x tt/td/FΔp
 • Itid = 2 x td
 • Dtid = td/2

Begge disse metodene krever at regulatorens inngang og utgang tilkobles en skriver.

Prosessens vanskelighetsgrad, gv

En annen metode for å avgjøre valget av reguleringsmetode er å ta utgangspunkt i prosessens vanskelighetsgrad, gv.

gv= td/tt

 • gv < 0,1 PI-regulering
 • gv = 0,1- 0,3 P-regulering
 • gv = 0,3- 0,6 PID-regulering
 • gv > 0,6 Andre reguleringsmetoder (f.eks. kaskademetoden, foroverkobling)

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Planlegging kontinuerlig regulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Teknisk flytskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sløyfeskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måling og feilsøking i strømsløyfe

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter kontinuerlig regulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på sløyfekalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Håndbok trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på analog minneskriver

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på rørdeler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Tubing guide (instrumentrør)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempler på reguleringsventiler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på transmitter (måleverdiomformer)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på regulatorer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Instrumentkoder og symboler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.