1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. AlarmanleggChevronRight
 5. BrannalarmanleggetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Brannalarmanlegget

Brannalarmanlegg

Oversikt over brannalarmsystemer

Filer

Røykdetektorer

Av røykdetektorer finnes det flere typer og leverandører. Disse detektorene er bygget for å registrere røykpartikler, og de bygges i dag etter to hovedprinsipper: optisk eller ionisk deteksjon. Det finnes også detektorer som kombinerer disse to prinsippene.

Optiske røykdetektorer

Optiske røykdetektorer arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet. De er bygget opp rundt et målekammer med en lyskilde og et lysfølsomt element. Dersom det siver røyk inn i kammeret, reflekterer røykpartiklene lys inn på det lysfølsomme elementet. Dette endrer så resistans, og strømmen øker. En innstilt verdi overskrides, og detektoren utløser alarm.

Detektoren reagerer raskt på store røykpartikler. Disse framkommer i særlig grad ved ulmebranner, brann i kabelisolering, kunststoffer, olje og oljeholdig støv mv.
Optiske detektorer trenger regelmessig vedlikehold. Det er viktig at de holdes rene.

Ioniske røykdetektorer

Ioniske røykdetektorer reagerer raskt på røyk eller forbrenningsgasser med forholdsvis små partikler.

Detektoren har et kammer med en anode og en katode, og mellom disse er det et luftgap som blir gjort elektrisk ved stråling fra en radioaktiv kilde (americum 241).

Røykdetektorene som vi finner montert i boliger, er ofte av denne typen. Følg derfor bruksanvisningen − de er ufarlige når de behandles slik det er beskrevet i denne.

Funksjon:

Det er to kammer − ett er lukket og fungerer som referansekammer, og ett er åpent og kalles målekammer.Trenger det partikler fra røyk inn i kammeret, vil de klebe seg på ionene som dermed får større massetreghet. lonene beveger seg saktere, og strømmen i målekretsen avtar.
Verdiene av strømmen i de to kamrene sammenliknes. Normalt er de like. Når differansen mellom de to overskrider en fast innstilt verdi, går alarmen.
Ionedetektoren er egnet til å reagere på små røykpartikler, slik som når tre og papir brenner.

Mer om detektortyper og funksjon:

Detektortyper og funksjonsmåter

Optisk danker ut ion

Fra artikkel i Brann & Sikkerhet nr. 5, 2005: - Alt går i disfavør for ionevarslere i hus og heim, konstaterer teknisk sjef Carsten Due.

Varmedetektorer

To typer:

 1. maksimalvarmedetektor: påvirkes ved en bestemt temperatur
 2. differensialvarmedetektor: påvirkes av en bestemt temperaturstigning per tidsenhet

Varmedetektorer brukes som regel der røykdetektorer kan gi falske signaler på grunn av damp, gass eller annen normal røykutvikling.

Varmedetektorer deles inn i tre klasser

 • Klasse 1 er mest følsom. Uansett hvor raskt temperaturen stiger, skal detektoren løses ut mellom 54 og 60 °C
 • Klasse 2 dekker området mellom klasse 1 og 3.
 • Klasse 3 er minst følsom, men skal løses ut før 73 °C, selv om temperaturen stiger med 30 °C per minutt.

Flammedetektor

Flammedetektorer registrerer åpen ild.

To prinsipper:

 1. Flammedetektorer reagerer enten på UV-stråling eller IR-stråling.
 2. Flammedetektorer baserer seg på deteksjon av den elektromagnetiske strålingen fra en flamme. Denne strålingen dekker hele spekteret fra infrarød stråling (IR) til ultrafiolett stråling (UV).

Dermed finnes to typer flammedetektorer som begge baserer seg på deteksjon av utstrålt lys fra en flamme, nemlig IR- og UV-detektorer, som begge måler strålingsintensiteten ved bestemte bølgelengder.

Brannkjennetegn og detektorvalg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har i sin publikasjon "Aktive brannsikringstiltak" en oversikt over detektortyper og brannutvikling.

Brannkjennetegn og detektorvalg

Filer

Alarmorganer

I mindre anlegg benyttes det ofte brannklokker som er bygget opp som en tradisjonell ringeklokke. I boliger finner vi ofte sirener.

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern har stilt krav til lydstyrken på alarmorganene. Lyden skal være tilstrekkelig til å vekke et sovende menneske, og det betyr at styrken må være minst 75 dB(A) på sovestedet, under forutsetning av at personer som befinner seg der, ikke er påvirket av alkohol, medisiner eller andre stimuli.

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter