Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Joejkemen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh: Åvlavuelien råantjoehChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Åvlavuelien råantjoeh

Daennie sæjrosne laavenjassh vualan Åvlavuelien råantjoeh. Gosse laavenjassigujmie barkeminie dellie maahtah videjovem vuartasjidh jïh vueliem lohkedh.

Åvlavuelien råantjoeh

Daennie videjovisnie Nils Mattias Andersson vueliem Åvlavuelien råantjoeh juajka.

Åvlavuelien råantjoeh, sveerjen gïelesne

Daennie videjovisnie Israel Ruong joejkem Åvlavuelien råantjoeh låhka sveerjen gïelesne.

Goltelh jïh lohkh vueliem Åvlavuelien råantjoeh. Darjoeh laavenjasside.

1. laavenjasse

Joejke tïjjen mietie jåhta?

2. laavenjasse

Buerkesth joejken sjïere hammoem. Ussjedh hammoem, gïelem, tjoejem jïh soptsestimmie-vuekiem.

3. laavenjasse

Analyseredh joejkem jïh toelhkesth joejkem litterææren vuekien mietie.

4. laavenjasse

Næjla Maahke sov jieleden bïjre joejki jïh dïhte 1900-låhkoen aalkoevisnie jielieji. Jis datne dovletjen jïh daaletjen tïjjem viertesth, mah seammalaakan jïh mah jeatjahtehteme?

5. laavenjasse

Ussjedh gïelen bïjre. Datne vïenhth Næjla Maahke baakoeh jïh jiehtegh nuhtji dovletjen aarke-biejjeste jïh båatsoste, mah daaletjen noerh tuhtjieh gïerve guarkedh?

Læringsressurser

Joejkemen bïjre