Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Joejkemen bïjreChevronRight
  5. Laavenjasse: Joejkeme jealaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjasse: Joejkeme jeala

Gustav Kappfjell, Gabpien Gåsta, tjaalegem Joejkeme jeala tjaaleme. Tjaaleginie Gåsta joejkemen bïjre ussjedeminie.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Lohkh tjaalegem Joejkeme jeala jïh darjoeh laavenjassem.

Laavenjasse

Tjaelieh tjaalegem gusnie datne tjaalegen Joejkeme jeala åejvievuajnoem buerkesth, jïh buerkesth aaj guktie tjaelije argumenterede.

Læringsressurser

Joejkemen bïjre