Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Joejkemen bïjreChevronRight
  5. JoejkedhChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:
•    joejkeaerpievuekien bïjre soptsestidh
•    joejken staatusen, aarvoen jïh tsiehkien bïjre soptsestidh åvtesne jïh daelie