Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Joejkemen bïjreChevronRight
  5. Aerpievuekien maahtojne joejkedhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Aerpievuekien maahtojne joejkedh

Joejkemisnie mijjieh maehtebe aerpievuekien maahtoem gaavnedh. Youtube-filmesne datne maahtah vuesiehtimmiem vuejnedh.

1. laavenjasse

Vuartesjh filmem jïh tjaelieh iktedimmiem åarjelsaemien-gïelesne.

2. laavenjasse

Gie lea Krister Stoor?

3. laavenjasse

Ohtsedh bïevnesh gaskeviermesne. Krister Stoor lea sjïere barkoem dorjeme. Man bïjre dïhte? Guktie aerpievuekien maahtoe maahta nuhteligs daaletjen siebriedahkesne årrodh?

Læringsressurser

Joejkemen bïjre