1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Aarvoej bïjre tjaaleginieChevronRight
  6. Mojhteles maanabaelesteChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Mojhteles maanabaeleste

Magnus Fjällström daam soptsesem soptsestamme. Soptsese gærjeste Saemien lohkeme-gærja veedtjeme.

Tåka ligger nede i skogen. Foto.

Mojhteles maana-baeleste

Mijjieh juhtieminie jillede orresji gåajkoe Kroenehken ierhkie-bieleste, tjimkimh iehkeds-biejjien. Dellie månnoeh jiekieh edtjien tsevtsiehtidh dam krievviem. Böötimen dan Buajteles guevtielasse, dellie elmie værsjoe rurhkiehti jïh jïjje jemhkiehti jïh mearhka. Dellie sjïdtimen baajedh dam krievviem jïjtje soejmi juhtedh åvtelen. Jiekie lij vaedtsehteminie dam noerhte-raedtiem, manne jis dam åarjel-raedtiem.

Nåå dellie dan værsjoen jiekie sjïdti mannem ohtsedidh, idtji gujht dïhte maehtieh jeatjhlaakan goh vaedtsedh dan minngehken oknjehkem jïh aaj gyljestalledh dan mearhkan sisnie. Nov gujht manne maaje daavestem, men ij gujht dïhte govlh mannem - dïhte gidtjh bïegken raedtesne, manne jis gåpmoeh-raedtesne. Manne gidtjh govlem jïh vaadtsam gaavnefedtie goske öövre bealese bööti.

Dellie vuajnajim goh soejvenem deavan nelnie dan mearhka-værsjoen, jïh dihte gujht gylje aajveste ektede meata-njuenieh. Nåå manne gujht roehtestim varki dan soejvenen gåajkoe dan deavan nille jïh gæljadim. Dellie jiekie aavone sjidti jïh jeehti: hijven hov goh gaavnedimen. Dellie jeahta, edtjien vaarredh faesies gierkiem ohtsedidh, jïh dellie mannem derhviej sijse laetji, jïh dellie manne nahkestim jïh åeriejim goske stoerre-låvnesh.

Dellie manne luekiejim bæjjese. Dellie lij tjaebpies gaaloes låvnes, biejjie guaka balve-gaskem. Dellie vijlehtem gåabph daate krievvie vualkeme.

Dellie vuajnam, daate krievvie lij låapode bleaknjesjeminie dam jillie-vaajjam. Jïh dellie vuajnajim dam gåetiem. Nåå manne gujht vaarrestim dahkoe, dellie dah almetjh lin aereds prïhtjegem jovkeminie. Nåå dellie tjidtjie gujht aaj munnjien varki aaj prïhtjegistie vedtieji, vuastam tsaapi. Dellie manne åtnam dellie, manne geerve (gæærve) kaarre. Tjidtjie vedti göökte gaavtjh vuasta-prihtjegem.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

oknjehke

otnjege

daavestem, daevestem

jeg svarer på lang avstand

faesie

som gir lyd

laetji, laetjieji

hun /han redde opp seng, bredde ut

bleaknjesjidh

ligge utstrakt i solskinnet

Læringsressurser

Aarvoej bïjre tjaaleginie