1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Aarvoej bïjre tjaaleginieChevronRight
  6. Laavenjassh: Mijjen jielemhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Mijjen jielemh

Tjaelijen åssjeldahkh vihkeles mijjese, men guktie maehtebe dejtie guarkedh? Jis mijjieh tïjjem goerehtibie, gåessie tjaelije teekstem tjeeli, dle kaanne maehtebe tjaelijem buerebe guarkedh.

to skispor. Foto

Paulus Utsi

Åemie Paulus Utsi dikte-gærjam Giela giela bæjhkoehti jaepien 1974. Ibie daejrieh gåessie dïhte diktide tjeeli, men maehtebe sovmedh åemie Paulus Utsi sov diktide tjeeli 1960-låhkosne. Daate teekste Mijjen jielemh lea dikte gusnie tjaelije mijjen jielemh eatnaminie vierteste.

Dikten viehkie-dïrregh

Gïele lea tjaelijen dïrregh. Tjaelije maahta gellie ovmessie gïeleviehkie-dïrregh nuhtjedh gosse teeman bïjre tjaala. Jis diktem eensilaakan lohkh dle kaanne guarkah mij dikten teema, jïh maam tjaelije sæjhta diktine jiehtedh.

1. laavenjasse

Lohkh diktem Mijjen jielemh eensilaakan. Mij lea dov mïelen mietie dikten åejvie-aamhtese jallh dikten teema?

2. laavenjasse

Dikten tjaelije, åemie Paulus Utsi, sïjhti maam akt diktine jiehtedh. Maam vïenhth dan mïele lij?

3. laavenjasse

Ussjedh mah aarvoeh diktesne jïh soptsesth daej bïjre.

4. laavenjasse

Guktie saemien siebriedahke 1960-låhkoen raejeste daan biejjien raajan jeatjahtehteme?

Læringsressurser

Aarvoej bïjre tjaaleginie