SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Laevie

Gustav Kappfjell lea diktem Laevie tjaaleme. Dikte lea gærjesne Gaaltije mij jaepien 1987 trygkesovvi.

Nyjsenæjja mij jaevriegaedtesne tjahkesjeminie. Guvvie.

Laevie

Måjhtah laevie goh limen onne
saedtie-åårkesne stååkedimnie
Smaave gearketjh lin monnen krievvie
sierkstahke monnen stoerre-boelte lij
Gaajhke biejjie gujht aavosne nåhki
goskh stoerre vaerien baahkoe yörhkedi
Bealloeh, aaltoeh jïh miesien kraaje
mujhtehti ahte iehkede lij

Annje vååjnedieh dah seammah sijjieh
gusnie maana-baelien stååkedamh leah
Njeeruve-goeblesne tjåenghkesne smaave gearketjh
pliehtje gierkijste geadtetjh tseagkan leah
Eah gujht vielie govleh maanaj skovhtjeh
mejtie govlimh gosse iehkede tjyöredi
Råavkedimnie libie goh miesien ietnie
Vaerie maanide gaerviehtamme lea

Baakoeh

Saemien

Daaroen

stååkedimnie, stååkedeminie

holder på å leke

njeeruve-goeble

gressvold

råavkedimnie, råavkedeminie

holde på å grynte

stååkedamh, stååkedamme

har lekt

Læringsressurser

Aarvoej bïjre tjaaleginie