Hopp til innhold

LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie:

  • daajrah gie Anders Fjellner
  • tjaalegh lohkeme boelhkeste 1965 åvtelen
  • tjaalegidie akten kultuvrehijstovrijen ektiedæmman bïejedh