Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh alfabeeti bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh alfabeeti bïjre

Laavenjassh alfabeeti bïjre.

Gaajhkh boktaavh jïh tjoejh åarjelsaemien-gïelesne. Guvvie

1. laavenjasse

Åarjel-saemien tjaeleme-gïele lea normeradamme.

  1. Mij dïhte sæjhta jiehtedh?
  2. Mah aevhkieh jallh viesjiesvoeth utnebe jis normeradamme tjaeleme-gïelem nåhtadibie?
  3. Naakenh viesjiesvoeth dejnie gååvnesieh?
  4. Gåessie mijjieh normeradamme tjaeleme-gïelem nåhtadibie?

2. laavenjasse

Gaavnh seamma tjaalegem gærjine Sáemen lukkeme-gærja jïh Lohkede saemien 1974, 1993. Viertesth tjaalegidie.

3. laavenjasse

Åarjel-saemien gïele normeradamme mænngan jaepien 1978? Vuartesjh grammatihke-gærjide.

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre