Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh: Lohkede saemien, 1974ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Lohkede saemien, 1974

Daennie sæjrosne laavenjassh gærjese Lohkede saemien, 1974.

1. laavenjasse

Vuartesjh gærjesne Lohkede saemien, 1974 .

Guktie tjaeleme-gïele jeatjahtahteme? Viertesth gïelem daennie gærjesne gærjine Sámien lukkeme-gærja, 1957. Maahtah naan joekehtsh tjaeleme-vuekine gaavnedh?

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre