Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bokstaavh

Darjoeh laavenjasside bokstaavi bïjre.

Gaajhkh boktaavh jïh tjoejh åarjelsaemien-gïelesne. Guvvie

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre