Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh spaenjie-tjaalegi bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh spaenjie-tjaalegi bïjre

Daennie sæjrosne laavenjassh spaenjie-guvviej jïh spaenjie-tjaalegi bïjre.

Helleristninger av rein. Foto

1. laavenjasse

Vuartesjh guvviem. Daate tjaeleme-gïele? Buerkesth dov vaestiedassem.

2. laavenjasse

Ohtsedh vielie bïevnesh spaenjie-guvviej jïh spaenjie-tjaalegi bïjre gaske-viermesne.

  1. Guktie maahtah dejtie guvvide guarkedh?
  2. Tjaelieh maam datne dej guvviej bïjre ussjedh.

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre