Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Saemien tjaeleme-histovrije

Daennie teemesne datne åadtjoeh åarjelsaemien tjaeleme-histovrijinie barkedh. Åadtjoeh lïeredh guktie mijjen daaletjen tjaeleme-såarhte evtiedamme. Tjaeleme-gïele lea spaenjie-guvvijste jïh spaenjie-tjaeliemistie evtiedamme daaletjen alfabeetese.

Göökte kaarrh gærjah lohkeminie. Guvvie.
Göökte kaarrh lohkeminie

Emner

Saemien tjaeleme-histovrije

  • Åarjel-saemien tjaaleldh histovrije jåhta dej beelijste spaenjie-guvvijste daaletjen normeradamme tjaaleldh gïelese.