Hopp til innhold

LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie datne:

  • saejrieh jïh vertemen bïjre lohkeme
  • lïereme mij nihpere jïh nihpierdimmien bïjre
  • lïereme maam saemieh aerebi darjoeji gosse saejrie varta
  • ussjedamme mij aerpievuekien-daajoen sijjie daaletjen siebriedahkesne