1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Aerpievuekien daajroe jïh jielemhChevronRight
  4. Aerpievuekien jielemi bïjreChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Aerpievuekien jielemi bïjre

Daennie teemesne åadtjoeh aerpievuekien daajroen jïh jielemi bïjre lïeredh. Båatsoe, vijreme jïh vætnoe leah aerpievuekien jielemh. Aepievuekien daajroe lea daajroe mij boelveste boelvese jåhteme.

Guksie tjaalehtjimmine maam Ingvar Labj dorjeme. Guvvie.
Guksie maam Ingvar Labj dorjeme.

Mij aerpievuekien jieleme?

Saemiedigkie naemhtie aerpievuekien jielemi bïjre tjaala: "Aerpievuekien mietie dle saemien jielemh vïedteldahkesne orreme eatnamasse. Saemieh sijjen jieliemassem jïh dïenestem åådtjeme dejstie vierhtijste eatnamisnie, göölemistie, jåartaburreste jïh båatsoste, naakede mij aaj ïebnh vadteme duadtan jïh ovmessie dorjesidie. Saemien årrojh jïjtjemse sjïehtedieh jïh evtiedieh bielelen jïjtsh kultuvrem laehpedh. Dïhte fleksijbele jïh sjugniedihks vuajnoe jarkelæmman jïh orreussjedæmman lea akte vihkeles aarvoe saemien jielemeevtiedimmesne aaj daan biejjien."

Båatsoe

Bovtse jïh båatsoe joekoen vihkele saemide, dejbeeli jïh aaj daan biejjien. Saemieh dovne Nöörjeste, Sveerjeste, Såevmeste jïh Russlaanteste bovtsigujmie barkeminie. Jalhts jeenjemes saemieh jeatjah barkoeh utnieh, bovtse jïh båatsoe joekoen vihkele saemien kultuvrese.

Vætnoe/Duedtie

Baakoem duedtie saemien nuhtjebe vætnoej bïjre. Men duedtie aaj akte kultuvreguedtije jieleme mij stoerre ulmiem åtna saemien gïelese, kultuvrese jïh jielemeevtiedæmman. Saemieh iktegisth vytnesjamme jïh destie maehtebe gïelem jïh aerpievuekieh lïeredh.

Vijreme

Åvtelen saemieh eelkin bovtsh deemedh dellie vijrin jïh bivtin. Maehtebe annje daan biejjien kultuvre-mojhtesh gaavnedh mah vuesiehtieh saemieh vijrin jïh bivtin. Aaj gellie tjaalegh tjaaleme mah soptsestieh guktie saemieh vijrin jïh bivtin. Annje daan biejjien gellie saemieh vihkeles utnieh vijredh jïh bivtedh.

Læringsressurser

Aerpievuekien jielemi bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale