Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. GïeleviehkiedïrreghChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:

  • soptsestidh gïeleviehkie-dïrregi bïjre goh allegorije, allusjovne, eufemisme, sealoedimmie, laejhtehke
  • gïeleviehkie-dïrregi funksjovnem buerkiestidh goh allegorije, allusjovne, eufemisme, sealoedimmie, laejhtehke
  • skaepiedihks tjaalegh tjaeledh gïeleviehkie-dïrregh nuhtjedh goh allegorije, allusjovne, eufemisme, sealoedimmie, laejhtehke