Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Jeatjah aalkoe-almetji soptseshChevronRight
  6. Aalkoe-almetji soptseshChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie:

  •  datne naan aalkoe-almetji heamturh lohkeme
  •  datne goerehtalleme guktie kultuvre tjaalegidie tsavtseme