Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Jeatjah aalkoe-almetji soptseshChevronRight
  6. Laavenjassh: Veartene dan stoerreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Veartene dan stoerre

Lohkh tjaalegem Veartene dan stoerre jïh vaestedh laavenjasside.

Inuittjente som holder en hundevalp. Foto

1. laavenjasse

Mij ulmine tjaaleginie?

2. laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtsa?

3.laavenjasse

Mah inuihth jïh saemieh ektesne utnieh? Guktie maahtah dam soptsesinie vuejnedh?

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh