Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Jeatjah aalkoe-almetji soptseshChevronRight
  6. Laavenjassh: Veartene dan stoerreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Veartene dan stoerre

Laavenjassh Inuihten soptsesasse «Veartene dan stoerre».

Bïenjh mah tjïelkem almetjigujmie giesieh daelvege. Guvvie.
Bïenjh mah tjielkem almetjigujmie giesieh jiengesne.

1. laavenjasse

Mij ulmine soptsesinie?

2. laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtseme?

3. laavenjasse

Mah inuihth jïh saemieh ektesne utnieh? Guktie maahtah dam soptsesinie vuejnedh?

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh