Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Jeatjah aalkoe-almetji soptseshChevronRight
  6. Laavenjassh: Jïjsen-ledtieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Jïjsen-ledtie

Lohkh tjaalegem Jïjsen-ledtie jïh vaestedh laavenjasside.

Jïjsenledtie giesege. Guvvie.

1. laavenjasse

Mij ulmine tjaaleginie?

2. laavenjasse

Ohtsedh bïevnesh inuihti bïjre gaske-viermesne jïh darjoeh åehpiedehtemem inuihti bïjre.

3.laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtsa?

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh