Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Jeatjah aalkoe-almetji soptseshChevronRight
  6. Laavenjassh: Nïekeds-tïjjeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Nïekeds-tïjje

Laavenjassh tjaalegasse «Nïekeds-tïjje».

Aborigijnalen guvvie. Guvvie.

1. laavenjasse

Guktie aborigijnerh vïenhtin lij aalkoevisnie eatnamisnie?

2. laavenjasse

Guktie almetjh åejjiem, kråahpem, gïeth jïh juelkieh åadtjoejin?

3. laavenjasse

Mij Nïekeds-tïjje? Buerkesth.

4. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmiem jïh soptsesth soptsesem.

5. laavenjasse

Ohtsedh bïevnesh gaske-viermesne. Darjoeh åehpiedehtemen aborigijneri bïjre.

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh