Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Jeatjah aalkoe-almetji soptseshChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh

Aalkoe-almetjh abpe veartanisnie eejnegen soptsestamme jïh annje soptsestieh. Soptsesijstie maehtebe jienebh aalkoe-almetji bïjre lïeredh.

Jïjsenledtie giesege

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh