Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Sjugniedimmie-soptseshChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Sjugniedimmie-soptsesh

Laavenjassh sjugniedimmie-soptsesidie.

Gurhtie jaevresne. Guvvie.

Laavenjasse

Daelie datne sjugniedimmie-soptsesh lohkeme. Daah soptsesh soptsestieh guktie saemieh vienhtieh eatneme, dyjrh jïh ledtieh sjugniedamme.

Veeljh dyjrem/ledtiem jïh tjaelieh sjugniedimmie-soptsesem.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale