Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Sjugniedimmie-soptseshChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh maehtedh:

  •    buerkiestidh mij sjugniedimmie-soptsesh
  •    naan sjugniedimmieh-soptsesh vaajestidh
  •    sjugniedimmie-soptsesi bïjre soptsestidh saemien vuekien mietie