Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. BïerneChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh:

  • maehtedh buerkiestidh bïernen sijjie saemiej jieliemisnie jïh jaahkoen mietie
  • maehtedh buerkiestidh mah bïerne-soptsesh gååvnesieh
  • maehtedh bïernen bïjre soptsestidh saemien soptsestimmie-vuekien mietie