Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Saajve ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Saajvi bïjre

Laavenjassh tjaalegasse «Saajven bïjre».

Göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

1. laavenjasse

Guktie daajra saajvem råakeme? Buerkesth.

2. laavenjasse

Maam tjuara darjodh jis saajve-nïejtem sæjhta? Buerkesth.

3. laavenjasse

Gusnie saajvh gååvnesieh? Buerkesth.