Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. RovhtegeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh:

  •  daejredh mij rovhtege jïh guktie dåemede
  •  maehtedh buerkiestidh guktie akte rovhtege-soptsese/vaajese
  •  maehtedh rovhtegen bïjre soptsestidh