Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Tjaeleme-laavenjassh staaloej bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tjaeleme-laavenjassh staaloej bïjre

Daennie sæjrosne laavenjassh staaloej bïjre.

Daate staaloen barkoe

1. laavenjasse

Gie staaloe? Guktie staaloe? Tjaelieh aamhtese-provsa tjaalegem staaloej bïjre.

2. laavenjasse

"Akte staaloe lij ikth skåajjesne årroeminie."

Naemhtie akte staaloe soptsese aalka. Guktie datne vïenhth gåerede? Guhkedh daam soptsesem.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale