Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh Rovhtegen soptsesasseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh Rovhtegen soptsesasse

Daennie sæjrosne datne laavenjassh faage-sæjrose Neevetje-ietnie jïh Rovhtege.

Orange bær.

1. laavenjasse

Guktie buerievoete jïh vestievoete soptsesisnie vuesiehtieh?

2. laavenjasse

Gååvnese moralem dennie soptsesisnie? Buerkesth.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale