Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Dïhte gollehkeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Dïhte gollehke

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose Dïhte gollehke tïjje jïh guktie dïhte nåhki. Datne maahtah aktem jallh gellie daejstie laavenjassijste darjodh.

Såekie-boelte giesege. Guvvie.

1. laavenjasse

Lohkh/goltelh soptsesem gellien aejkien. Tjaelieh tsiehkie-baakoeh mearan lohkeminie/golteleminie.

2. laavenjasse

Mij lea soptsesen sisvege? Tjaelieh jïjtjedh baakoejgujmie.

3. laavenjasse

Magkere soptsese daate? Buerkesth man åvteste aaj. Magkerh væhtah gaavnh?

4. laavenjasse

Maam soptsese sæjhta mijjese soptsestidh? Maam maehtebe lïeredh?

5. laavenjasse

Buerkesth guktie Hatsves jïh Njaevies leah.

6. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmie, jïh vaajesth soptsesem.

7. laavenjasse

Datne naan aejkien aerebi vïellebi Njaevies jïh Hasves bïjre lohkeme, jallh dej gåmmaj bïjre? Tjaelieh/soptsesh maam lohkeme jallh govleme.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale