Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Dïhte gollehke tïjjeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Dïhte gollehke tïjje

Laavenjassh soptsesasse «Dïhte gollehke tïjje jïh guktie dïhte nåhki».

Såekie-boelte giesege. Guvvie.

1. laavenjasse

Lohkh/goltelh soptsesem gellien aejkien. Tjaelieh tsiehkie-baakoeh mearan lohkeminie/golteleminie.

2. laavenjasse

Mij lea soptsesen sisvege? Tjaelieh jïjtjedh baakoejgujmie.

3. laavenjasse

Magkere soptsese daate? Buerkesth man åvteste.

4. laavenjasse

Maam soptsese sæjhta mijjese soptsestidh? Maam maehtebe lïeredh?

5. laavenjasse

Buerkesth guktie Hatsves jïh Njaevies leah.

6. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmie, jïh vaajesth soptsesem.

7. laavenjasse

Datne naan aejkien aerebi vïellebi Njaevies jïh Hatsves bïjre lohkeme, jallh dej gåmmaj bïjre? Tjaelieh/soptsesth maam lohkeme jallh govleme.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale