Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: BrorkeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Brorke

Daelie datne brorken bïjre lohkeme. Maam måjhtah? Vaestedh laavenjasside.

Brorke skåajjesne. Guvvie.

1. laavenjasse

Man åvteste Jupmele brorkem unniedi?

2. laavenjasse

Maam bovtse åadtjoeji?

3. laavenjasse

Mij lea dïjre soptsesinie? Maam tjaalege sæjhta mijjese soptsestidh?

4. laavenjasse

Magkere soptsese daate? Buerkesth man åvteste.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale