Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Bïernen bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Bïernen bïjre

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose Bïernen bïjre.

Bïerne såajjesne. Guvvie.

1. laavenjasse

Jis bïernem vuatjeme maam tjoerh mænngan darjodh? Buerkesth.

2. laavenjasse

Neebnh naan vuehkieh jallh jaahkoeh bïernen bïjre.

3. laavenjassse

Man åvteste vïenhth bïernen sjïere sijjie saemiej jieliemisnie? Buerkesth.

4. laavenjassse

Tjaelieh iktedimmiem bïernen bïjre.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale