Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: VaajeseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Vaajese

Lohkh faage-sæjroem Vaajese jïh vaestedh laavenjasside.

Tåka ligger nede i skogen. Foto.

1. laavenjasse

Mij lea vaajese? Buerkesth dov jïjtjedh baakoejgujmie.

2. laavenjasse

Guktie vaajesen hammoe? Buerkesth vaajesen ovmessie boelhkh.

3. laavenjasse

Gubpede dah vaajesh båetieh?

4. laavenjasse

Neebnh dah ovemessie vaajesh mah gåånesieh. Buerkesth dejtie dov jïjtjedh baakoejgujmie jïh gaavnh vuesiehtimmieh dejtie.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale