Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Rovhtegen bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Rovhtegen bïjre

Daennie sæjrosne datne laavenjassh faage-sæjrose Rovhtegen bïjre gaavnh.

göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

1. laavenjasse

Mah rovhtege iktegisth meatan åtna?

2. laavenjasse

Guktie maahta rovhtegem buvvedh?

3. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmiem rovhtegen bïjre.ro

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale