Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Rovhtegen bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Rovhtegen bïjre

Laavenjassh tjaalegasse «Rovhtegen bïjre».

göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

1. laavenjasse

Maam rovhtege iktegisth meatan åtna?

2. laavenjasse

Buerkesth rovhtegem.

3. laavenjasse

Guktie maahta rovhtegem buvvedh?

4. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmiem rovhtegen bïjre.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale